Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència

Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:

“f) Quan l’import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas d’obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.”

Normativa