Procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (2a. Modificació de Bases Generals Reguladores)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència

Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:

“f) Quan l’import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas d’obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.”

Normativa

No Comments Yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


La Mostra d'Igualada

Subscriu-te al nostre butlletí

FACEBOOK