Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes a la dansa, la lírica i la música, en el marc de les competències de l’INAEM i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació cultural entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals segons el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2, apartats 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1991.

Així mateix, podran sol·licitar aquests ajuts les persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables

A. Ajudes a la dansa.

A1. Programes de suport per gires per Espanya.
A1.1 Suport a companyies de dansa per gires per Espanya.
A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació coreogràfica.

A2. Programes de suport a companyies de dansa per gires per l’estranger.

A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.

A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa.

A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.

A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens.

A7. Programes de suport a residències artístiques de dansa en el territori nacional.

B. Ajudes a la lírica i la música.

B1. Programes de suport per gires per Espanya.
B1.1 Suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per Espanya.
B1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació lírica i musical.

B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per l’estranger.

B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.

B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.

B5. Programes de suport a espais escènics i musicals ia entitats organitzadores de temporades líriques.

B6. Programes de suport a encàrrecs de composició vinculats a estrena.

B7. Programes de suport a residències artístiques de lírica i música al territori nacional.

Termini de realització

Els ajuts es concediran per a activitats desenvolupades entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2019.

Dotació pressupostària

L’import màxim imputable a aquesta convocatòria d’ajuts és de 6.008.262 € .

Quantia

La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar el 65 per cent del cost total del projecte. En la modalitat A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens aquest límit es podrà ampliar fins al 80% del cost total del projecte. En tot cas, la ajut concedit no sobrepassarà les següents quantitats:

Modalitat A1:
Submodalitat A1.1: 70.000 euros.
Submodalitat A1.2: 100.000 euros.

Modalitat B1:
Submodalitat B1.1: 100.000 euros.
Submodalitat B1.2: 100.000 euros.

Modalitats A2 i B2: 70.000 euros.

Modalitat A3 i B3: 100.000 euros.

Modalitats A4 i B4: 100.000 euros.

Modalitats A5 i B5: 100.000 euros.

Modalitat A6: 120.000 euros.

Modalitat B6: 15.000 euros.

Modalitats A7 i B7: 25.000 euros.

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.html). Hhaurà de ser emplenat en castellà i en la seva totalitat. Les dades no aportades, total o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de Cultura, acompanyades de la documentació que correspongui.

Termini de presentació

S’estableix un termini de presentació de sol·licituds de15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa

Observacions

El termini de justificació de l’ajuda percebuda finalitzarà el 15 de febrer de 2020.