Notícies

Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (Bases específiques)

Departament de Cultura

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional, d’acord amb les modalitats següents:
a) Teatres de fins a 400 localitats.
b) Teatres de més de 400 localitats.

Beneficiaris

1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques o jurídiques, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.
2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).
3. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d’arts escèniques adreçades a públic infantil i juvenil. En resten excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser un ateneu o un centre cívic.

Despeses subvencionables

Únicament es consideren despeses subvencionables les d’explotació de la totalitat d’espectacles d’arts escèniques i les d’activitats paral·leles de foment de públics fetes en un mateix teatre, generades per:
a) Despeses de personal de l’empresa sol·licitant (personal de sala, taquiller, tècnic, regidor, director artístic, gerència, administratiu, producció, comunicació, entre d’altres).
La quantia màxima subvencionable s’estableix d’acord amb els topalls de l’article 4 de les bases.
b) Despeses d’estructura (lloguer, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives, auditoria, fungibles, entre d’altres).
En cap cas es considera despesa subvencionable l’impost sobre béns immobles.
En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de la sala, si la lloga a un tercer durant un període de la temporada de l’any de concessió de la subvenció, no computen ni els ingressos ni les despeses que assumeixi el sol·licitant durant el període de lloguer.
La quantia màxima subvencionable s’estableix d’acord amb els topalls de l’article 4 de les bases.
c) Despeses de comunicació externes (disseny gràfic, fotografia i vídeo, reproducció d’elements promocionals, distribució, campanya en els mitjans de comunicació, documentació premsa, relacions públiques i publicitat).
La quantia màxima subvencionable s’estableix d’acord amb els topalls de l’article 4 de les bases.
d) Despeses de contractació de les companyies (sous, dietes, allotjament, caixets o liquidació de taquilla).
e) Despeses generades per la contractació de professionals externs i material específic per a l’organització d’activitats de foment de públics.
f) Drets abonats a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.
g) Comissions de venda generades per empreses de ticketing, fins a un màxim de 65.000,00 euros. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empreses de ticketing les plataformes intermediàries en la venda d’entrades.
En cap cas no es tindran en compte les despeses generades per concerts de música, representacions sense taquilla, ni representacions dutes a terme per un tercer que hagi llogat la sala.

Requisits

Per optar a aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s’estableixen a continuació:
a) Requisit de representacions a exhibir:
a.1) Exhibir un mínim de 200 representacions d’arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions en un mateix teatre d’altres localitats de Catalunya durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció.
a.2) En cas que es produeixi un canvi d’ubicació del teatre dins del període que estableix la base 1.2), s’han d’exhibir, en el còmput global de la vella i la nova ubicació, un mínim de 150 representacions d’arts escèniques de caràcter professional en un mateix teatre de la ciutat de Barcelona, o de 45 representacions en un mateix teatre d’altres localitats de Catalunya durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció. En aquest cas, la persona sol·licitant ha d’acreditar la continuïtat del projecte mitjançant el manteniment de la direcció artística i de l’equip tècnic i de gestió.
Al efectes dels requisits establerts en les lletres a.1) i a.2), les representacions de dansa, circ i noves escenes computaran doble.
S’entén per noves escenes els nous llenguatges d’arts escèniques contemporanis que no pertanyen al teatre, la dansa i el circ.
a.3) Exhibir durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció un percentatge de representacions en català o en occità no inferior al 50% de la programació total de la temporada.
b) Tenir dret a obtenir una subvenció de com a mínim, 1.000,00 euros, després d’aplicar el sistema de determinació de la quantia que estableix la base 7.
c) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

Termini de realització

L’exhibició s’ha de dur a terme durant la temporada de l’any de concessió de la subvenció, entenent per temporada el període comprès entre l’1 de setembre de l’any de la concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any següent al de concessió de la subvenció.

Quantia

La determinació del dret a percebre la subvenció i la quantia s’estableix d’acord amb el sistema de l’article 7 de les bases.

Normativa

Bases específiques (DOGC núm. 7390 – 14/06/2017)

Observacions

Pendent de convocatòria

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a