Notícies

Ajuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals (Bases Generals)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Aquestes bases generals són d’aplicació als procediments de concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Institut Català de les Empreses Culturals.
Les bases específiques determinen l’objecte de cada línia d’ajuts.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses les societats civils, que determinin les bases específiques.
Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es realitzi en el termini i les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.
Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables.
Requisits
Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els establerts en l’apartat 3 d’aquestes bases.
Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya o en el que determinin les bases específiques i dins del termini que estableixin les bases específiques.
Dotació pressupostària
Es determinarà en la corresponent convocatòria.
Quantia
Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.
Les bases específiques poden determinar la fórmula de càlcul i un límit de la quantia.
Lloc de presentació
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura o a través del portal OVT (Oficina Virtual de Tràmits) utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública.
En el cas que la persona sol·licitant sigui una entitat local o universitat pública domiciliada a Catalunya, la sol·licitud d’ajut i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació només es poden fer per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura s’hi pot accedir.
En aquells supòsits en què no sigui aplicable l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, la convocatòria d’ajuts ha d’especificar els llocs on, de manera alternativa o substitutòria a les plataformes telemàtiques esmentades, es poden presentar presencialment les sol·licituds i la resta de documentació.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’ha d’establir a la convocatòria corresponent.
Normativa
Observacions
Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a