Notícies

Subvencions per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l’Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l’impacte de la COVID-19

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fer front a les despeses financeres dels préstecs atorgats per l’Institut Català de Finances a empreses i entitats culturals per cobrir necessitats de liquiditat derivades de l’impacte de la COVID-19.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses i entitats culturals que pateixen tensions de liquiditat derivades de l’impacte de la COVID-19 en la seva activitat. En concret, se subvencionen les despeses financeres dels préstecs per liquiditat que els ha concedit l’Institut Català de Finances (tram ICF Cultura Liquiditat), en els termes i les condicions que estableix el pacte quart, lletres c) i d), del Conveni de col·laboració signat l’1 d’agost del 2013 entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Institut Català de Finances, per al finançament d’empreses i entitats dels àmbits culturals, segons la redacció donada per la tercera addenda del Conveni, signada el 27 d’abril del 2020. Les persones interessades poden consultar aquest Conveni i l’addenda esmentada a l’adreça d’Internet
http://icec.gencat.cat/web/.content/05_serveis_tramits/01subvencions/pdfs/Conveni_ICF_ICEC.pdf.

Beneficiaris

Únicament poden optar a les subvencions les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense ànim de lucre que hagin obtingut un dels préstecs que estableix la base 1.1.

Requisits

Per poder optar a la subvenció s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els següents:

a) Haver signat durant l’any 2020 un contracte de préstec amb l’Institut Català de Finances dels que estableix la base 1.1.

b) No haver incomplert les condicions del contracte de préstec.

c) En el cas que la persona sol·licitant hagi signat més d’un contracte de préstec, al qual fa referència la base 1.1, ha de presentar una sol·licitud per contracte.

Termini de realització

El període de meritació dels interessos dels préstecs és d’un any des de la formalització del préstec.

Dotació pressupostària

255.000,00 euros

Quantia

1. Únicament són subvencionables els interessos dels préstecs meritats en el termini que especifiqui la convocatòria que l’empresa o l’entitat sol·licitant hagi abonat prèviament a l’Institut Català de Finances.

2. La quantia de la subvenció és del 100% dels interessos que esmenta l’apartat 1.

3. Una mateixa empresa o entitat pot sol·licitar la subvenció per a un mateix préstec en diverses convocatòries, però la quantia subvencionable màxima és de 12 quotes mensuals dels interessos del préstec.

4. L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no pot superar els 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 25 de novembre del 2021 al 31 de gener de 2022, tots dos inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8543 – 15.11.2021)

Bases específiques (DOGC núm. 8406 – 10.05.2021)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a