Notícies

Subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidència

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

1.Es crea una línia de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris.

2. Les subvencions es regeixen per aquestes bases específiques i per les bases generals que consten a la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l’Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol; per l’Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre; per l’Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer, i per l’Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/543/2020, de 27 de febrer.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents:

1.1 En l’àmbit audiovisual:

a) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

b) Empreses distribuïdores independents. Als efectes d’aquestes bases s’entén per distribuïdora audiovisual independent l’empresa distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions. S’entén que hi ha una influència dominant, directa o indirecta, d’una empresa quan aquesta compleix alguna de les condicions següents:
– Primera. Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l’empresa distribuïdora.
– Segona. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l’empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat dels òrgans d’administració o direcció.

1.2 En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):

a) Empreses distribuïdores d’espectacles d’arts escèniques.

b) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

1.3 En l`àmbit de la música:

a) Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.

b) Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S’entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25 concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

Despeses subvencionables

a) Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant.

b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.

c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).
En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.

d) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.

e) Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels sol·licitants relatives al període subvencionable.

Requisits

a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del moment d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros.

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.

Termini de realització

El període subvencionable és de l’1 al 30 de novembre del 2020.

Dotació pressupostària

4.700.000,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d’acord amb la disponibilitat pressupostària:

a) Sol·licituds d’empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales d’exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ i de sales amb programació estable de música en viu:
– Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 euros.
– Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros.
– Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros.
– Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros

b) Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada. En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat que en depengui o estigui participada majoritàriament per aquesta, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 12 al 30 de novembre del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8268 de 11.11.2020)

Bases reguladores (DOGC núm. 8264 de 05.11.2020)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a