Notícies

Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Donar suport a les sales privades de teatre de Catalunya dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional.
Beneficiaris
1. Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, ja siguin persones físiques o jurídiques, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.
2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.
3. Poden optar-hi les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin una sala de teatre de titularitat pública de Catalunya que programin exclusivament espectacles d’arts escèniques destinades a públic infantil i juvenil. Queden excloses les entitats privades sense finalitat de lucre que gestionin equipaments públics que tinguin com a destinació ser ateneu o centre cívic.
Despeses subvencionables
Únicament es consideren despeses subvencionables les d’explotació generades per:
a) Despeses de personal de l’empresa sol·licitant (personal de sala, taquiller, tècnic, regidor, director artístic, gerència, administratiu, producció, comunicació, entre d’altres).
b) Despeses d’estructura (lloguer, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives, auditoria, fungibles, entre d’altres).
c) Despeses de comunicació externes (disseny gràfic, fotografia i vídeo, reproducció d’elements promocionals, distribució, campanya als mitjans de comunicació, documentació premsa, relacions públiques i publicitat).
d) Despeses de contractació de les companyies (sous, dietes, allotjament, caixets i/o liquidació de taquilla).
e) Amortització de les produccions pròpies del sol·licitant. Es considera despesa subvencionable el 19,25% del pressupost de les produccions pròpies del sol·licitant o coproduccions, que hagin rebut suport pluriennal de l’ICEC a la producció de muntatges teatrals concrets de caràcter professional que inclogui l’any de concessió de la subvenció, i projectes que hagin rebut subvenció de l’ICEC per a la producció de teatre per a un muntatge en concret.
Requisits
Per optar a aquestes subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s’estableixen a continuació:
a) Haver exhibit un mínim de 200 representacions d’arts escèniques de caràcter professional en els teatres de la ciutat de Barcelona, o de 60 representacions en els teatres de les altres localitats de Catalunya durant la temporada de l’any anterior al de concessió de la subvenció.
b) Haver exhibit, durant la temporada de l’any anterior al de concessió de la subvenció, un percentatge de representacions en català o aranès no inferior al 50% de la programació total de la temporada.
c) Tenir dret a obtenir una subvenció de, com a mínim, 1.000,00 euros, d’acord amb la fórmula de càlcul que estableix la base 4.
d) Tenir un resultat de dèficit d’explotació durant la temporada de l’any anterior al de la concessió de la subvenció. Als efectes d’aquestes bases, s’entén que s’ha produït dèficit d’explotació quan les despeses d’explotació a què es refereix la base 4.2 són superiors als ingressos d’explotació definits a la base 4.3.
e) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.
Termini de realització
L’exhibició s’ha d’haver dut a terme durant la temporada de l’any anterior al de concessió de la subvenció, la qual s’estén entre l’1 de setembre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de la concessió.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 300.000,00 euros.
Quantia
La quantia de la subvenció és equivalent al dèficit d’explotació (despeses d’explotació menys ingressos d’explotació) durant la temporada de l’any anterior al de concessió de la subvenció, multiplicat pel nombre de representacions exhibides de les produccions amb el suport de les entitats adscrites al Departament de Cultura i dividit pel nombre de representacions totals de la sala, fetes durant la temporada de l’any anterior al de concessió de la subvenció.
En tot cas, l’import de la subvenció no pot ser superior al 75% del dèficit d’explotació.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura ( http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions ( http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El període per presentar sol·licituds és de l’1 al 21 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a