Notícies

Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l’any 2022

Oberta la convocatòria en l’àmbit de la innovació i la cultura digital, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l’any 2022 (CLT099).

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria en l’àmbit de la innovació i la cultura digital, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya per a l’any 2022 (CLT099).

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions:

a) Les empreses, siguin persones físiques o jurídiques.

b) Les entitats privades sense ànim de lucre.

c) Els ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

a) Les despeses de contractació de subministraments i serveis externs, necessaris per a l’organització de l’esdeveniment objecte de subvenció, incloent-hi:

– l’adquisició de materials i béns fungibles específics per al desenvolupament de l’esdeveniment.

– el lloguer de material i d’equips tècnics específics per al desenvolupament de l’esdeveniment.

– el lloguer d’espais diferents a la seu que tingui l’entitat o l’ens sol·licitant quan es destini exclusivament a l’esdeveniment objecte de subvenció.

b) En el cas que el sol·licitant sigui una empresa o una entitat privada sense ànim de lucre: les despeses de personal i de direcció de l’organització, incloent-hi els salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors, sempre que siguin contractats per a l’organització de l’esdeveniment de contingut cultural digital.

c) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia), així com honoraris i caixets dels ponents i artistes que participin en l’esdeveniment. En les despeses de desplaçament, en cap cas s’accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges de les persones participants esmentades. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge.

d) Les despeses de promoció, difusió i publicació de l’esdeveniment en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, entre d’altres).

Les despeses anteriors s’han de fer en el període comprès entre el segon semestre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i l’any de concessió de la subvenció.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) L’esdeveniment objecte de la subvenció s’ha de dur a terme durant l’any de la concessió de la subvenció.

b) La celebració de l’esdeveniment s’ha de dur a terme a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén que l’activitat en línia es fa a Catalunya quan la seva organització o el seu espai programador són a Catalunya.

c) S’han de mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord amb la normativa laboral i social aplicable.

Dotació pressupostària

600.000,00 euros.

Quantia

L’import màxim de la subvenció és de 100.000,00 euros, i no pot superar el 50 % del cost de l’esdeveniment.

La quantia de les subvencions es determina en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració de la base 7, els altres ajuts rebuts i la disponibilitat pressupostària.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica utilitzant el sistema de signatura electrònica, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

Per poder sol·licitar aquesta línia d’ajuts, cal que la persona representant de l’ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT). Per poder signar amb aquesta targeta cal disposar d’un lector de targetes criptogràfiques homologat i del programari corresponent (https://www.aoc.cat/portal-suport/t-cat/idservei/tcat/).

b) En la resta dels casos, a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l’apartat Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Termini de presentació

El període per presentar les sol·licituds és del 24 març a l’11 d’abril del 2022.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8632 de 23.03.2022)Bases específiques (DOGC núm. 8627 de 16.03.2022)

Observacions

S’ha de presentar la documentació justificativa abans del darrer dia hàbil de gener de l’any següent al de concessió de la subvenció.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a