Notícies

Subvencions per a les despeses financeres derivades de l’obtenció de préstecs

Oberta la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses financeres derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant.

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses financeres derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el conveni entre l’Institut Català de Finances i l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses les societats civils, que determinin les bases específiques.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, sigui estrictament necessària, i es faci en el termini i les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.

Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables.

La despesa ha d’estar pagada finalització abans que finalitzi el termini que estableix la base 16.1.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els establerts en l’apartat 3 d’aquestes bases.

Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer dins del termini que estableixin les bases específiques.

Característiques

Aquestes bases no són d’aplicació als premis ni a les beques.

Les bases específiques determinen l’objecte de cada línia d’ajuts.

Termini de realització

El període de meritació del préstec inclou els anys 2017, 2018 i 2019.

Dotació pressupostària

46.000,00 euros.

Quantia

L’import de l’ajut és, com a regla general, un percentatge o fracció de l’import de l’activitat o projecte. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d’un projecte global, se n’ha de concretar a la proposta i a la resolució de concessió l’objecte i la finalitat, el cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global, així com la forma de justificació.

Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l’apartat Tràmits gencat, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, la sol·licitud d’ajut i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació només es poden fer per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

Termini de presentació

Del 26 al 29 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8393 de 23.04.2021)

Modificació de Bases generals (DOGC núm. 8347 de 22.02.2021)

Bases generals (DOGC núm. 8287 de 04.12.2020)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a