Notícies

Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:

a) Haver obtingut un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.

b) Haver presentat una sol·licitud d’ajut a l’Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona, que s’hagi admès a tràmit, encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019.

c) Haver donat d’alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l’any 2019 o 2020.

Als efectes d’aquestes bases, s’entenen com a establiments culturals les galeries d’art, els cinemes comercials, els teatres, les llibreries i les sales de música.

Despeses subvencionables

Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:

a) Despeses de personal de la persona sol·licitant.

b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.

c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).
En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.

d) Despeses relacionades amb l’adaptació de les oficines, els comerços o els espais d’exhibició als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de materials d’aïllament).

e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a més dels que preveu la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.

b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del moment d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros.

d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.

Termini de realització

El període subvencionable és del 14 de març al 30 de juny del 2020, ambdós inclosos.

Dotació pressupostària

1.000.000,00 d’euros.

Quantia

L’import de la subvenció és, com a màxim, de 30.000,00 euros, segons la despesa declarada i d’acord amb el que recull la taula següent:

Import de la despesa declarada                                           Subvenció
De 600 fins a 5.000 euros                                                        El mateix import declarat
Import restant, per al que excedeixi de 5.000 euros               El 70%

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada. En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat que en depengui o estigui participada majoritàriament per aquesta, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 3 al 17 de setembre del 2020, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8212 de 28.08.2020)

Bases específiques (DOGC núm. 8138 de 21.05.2020)

Observacions

La persona beneficiària ha d’acreditar l’import total de les despeses objecte de la subvenció durant el període subvencionable mitjançant la presentació d’un compte justificatiu simplificat d’acord amb la base general 16.2.b), abans del 31 de gener del 2021.

Informació extreta del Butlletí Local de Subvencions

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a