Notícies

Subvencions per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics per dur a terme la seva representació pública durant l’any 2017.
Subvencions a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics per dur a terme la seva representació pública durant l’any de la convocatòria per afavorir i impulsar la realització d’actuacions fora de Catalunya, sempre que es compleixin el requisits següents:
– Que l’objecte de la sol·licitud sigui la traducció i/o adaptació per a la subtitulació d’un text escènic d’autoria catalana escrit originalment en català, aranès o castellà.
– Que el text escènic formi part d’un espectacle d’arts escèniques (teatre, circ, dansa, performance, espectacle de carrer, etc).
No són objecte d’aquesta convocatòria les subtitulacions de textos escènics al català, aranès i castellà.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

– Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics.
– L’import màxim subvencionable per la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics és de 3.500,00 euros per sol·licitud.
– Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
– Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.
– No s’estableix cap límit màxim a la subcontractació de l’activitat subvencionada.

Dotació pressupostària

Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 35.000,00 euros

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 2.500,00 euros.

Lloc de presentació

S’ha de presentar una única sol·licitud per text escènic, independentment del nombre de traduccions i/o subtitulacions per a les quals es demani la subvenció.
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:
a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a l’ 1 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a