Notícies

Subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural.

Les bases tenen com a objecte la realització de projectes singulars d’especial interès cultural.

Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents:

a) Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ).

b) Projectes en l’àmbit de la música.

c) Projectes en l’àmbit de l’audiovisual.

d) Projectes en l’àmbit de les arts visuals.

e) Projectes en l’àmbit del llibre.  

f) Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o persones jurídiques, i entitats privades sense ànim de lucre.

Despeses subvencionables

a) Despeses de contractació de serveis i despeses de personal de la persona sol·licitant necessàries per a l’execució de l’activitat objecte de la subvenció.  

b) Despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb allò que regula la base general 5.4.

Requisits

a) El projecte per al qual se sol·licita la subvenció s’ha de portar a terme majoritàriament al territori de Catalunya.

b) El projecte per al qual se sol·licita la subvenció s’ha de portar a terme dins del període que estableixi la convocatòria corresponent.

c) El projecte ha de tenir un pressupost mínim de 30.000 euros.

d) Les activitats objecte de la subvenció s’han de realitzar en llengua catalana o occitana. En el cas d’activitats que necessitin per a la seva consecució la utilització de diferents llengües, la llengua catalana o occitana ha de ser sempre majoritària. La comunicació i difusió de totes les activitats s’ha de fer com a mínim en llengua catalana o occitana.

e) Les persones sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per modalitat i convocatòria.

Termini de realització

Que el projecte per al qual se sol·licita la subvenció i la seva despesa corresponent s’ha de portar a terme dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Dotació pressupostària

705.000,00 euros.

Quantia

Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual, en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7, de les disponibilitats pressupostàries, del nombre, la naturalesa i els imports dels projectes i dels altres ajuts rebuts.  

La quantia de la subvenció no pot superar el 70% del pressupost del projecte i, com a màxim, de 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Que les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 20 de juliol al 2 d’agost del 2022, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8712 de 19.07.2022)Bases específiques (DOGC núm. 8703 de 06.07.2022)

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar, abans del 31 de gener de l’any posterior al de la concessió de la subvenció, un compte justificatiu del compliment de l’objecte de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts d’acord amb alguna de les modalitats següents:

a) Quan l’import de la subvenció és igual o inferior als 60.000,00 euros: compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa que estableix la base general 16.2.b).

b) Quan l’import de la subvenció és superior als 60.000,00 euros: compte justificatiu amb aportació d’un informe d’auditor que estableix la base general 16.3.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a