Notícies

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o entitats del sector cultural (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis ambientals d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.

S’entén per diagnosi ambiental l’estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, etc.), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.

La diagnosi ambiental s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de la diagnosi ambiental, que en cap cas poden incloure les despeses d’implementació de les accions recomanades per la diagnosi ambiental ni les despeses per al desenvolupament de programari o d’aplicacions informàtiques.

Requisits

Per poder optar a les subvencions, s’han de complir els requisits següents, a banda dels que ja estableix la base general 3:

a) La diagnosi ambiental ha de seguir el model establert per l’Institut Català de les Empreses Culturals, que es pot trobar al web de l’ICEC.

b) La diagnosi ambiental l’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix a haver dut a terme com a mínim dues diagnosis ambientals a favor d’empreses o d’entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

c) Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds, que poden referir-se o bé a l’organització de l’empresa o entitat sol·licitant i a un dels seus projectes, o bé a dos projectes de l’empresa o entitat sol·licitant.

d) La diagnosi ambiental s’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 14 d’octubre del mateix any.

e) Quan l’import de la consultoria iguali o superi els 15.000,00 euros, sense incloure l’IVA, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d’empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar amb la sol·licitud, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i d’economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Quantia

L’import de la subvenció per a la realització de la diagnosi ambiental és del 80% del pressupost, amb una quantia màxima de 2.000,00 euros.

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8647 de 13.04.2022)

Observacions

El termini per a la presentació de la justificació és fins a l’últim dia hàbil del mes d’octubre de l’any de concessió de l’ajut, sense que hi hagi possibilitat d’establir pròrrogues.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a