Notícies

Subvencions per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o les entitats del sector cultural.

Beneficiaris

Es poden beneficiar de les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que estableix la base 1.2.

Despeses subvencionables

1. Per a la modalitat a) de la base 1.2 (realització d’actuacions adreçades a reduir l’impacte ambiental), únicament es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Contractació d’agents de sostenibilitat ambiental o informadors ambientals. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per agent de sostenibilitat ambiental el tècnic o els tècnics que planifiquen les estratègies per prevenir o mitigar les problemàtiques ambientals derivades de l’actuació prevista, i s’entén per informador ambiental aquell professional o professionals formats en sensibilització i educació ambiental.

b) Quotes o llicències d’ús d’eines específiques per al càlcul de la petjada de carboni.

c) Despeses derivades de la creació de certificacions o segells ambientals específics.

d) Costos de tramitació del distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.

e) Despeses derivades de la implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 o el reglament EMAS), energètica (ISO 50001) o de models de gestió basats en economia circular.

f) Despeses derivades de l’obtenció d’altres segells d’ecoetiquetatge.

g) Activitats de formació ambiental com ara formació en eficiència energètica i gestió de residus, per al personal de l’empresa o l’entitat.

h) Despeses de disseny per incorporar millores al web amb criteris ambientals.

i) Lloguer de servidors d’Internet certificats com a sostenibles.

j) Despeses de disseny o de comunicació per fer campanyes adreçades a conèixer l’estratègia de sostenibilitat ambiental de l’organització o del projecte.

k) Despeses d’elaboració de materials, eines i recursos de difusió relacionats amb la reducció de l’impacte ambiental.

l) Despeses de senyalització, i serveis per minimitzar els residus generats i fomentar la reutilització i el reciclatge.

m) Altres despeses que promoguin la sostenibilitat ambiental amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de l’organització o del projecte, excloent la compra de béns fungibles.

2. Per a la modalitat b) de la base 1.2 (inversió en obres de millora de les infraestructures i adquisició d’equipament tècnic per reduir-ne l’impacte ambiental), únicament es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Inversions relatives a la millora de l’eficiència energètica i de la gestió de l’aigua, com ara sistemes d’il·luminació de baix consum, dispositius de reducció del cabal d’aigua, sistemes de reutilització d’aigües residuals i pluvials, i aïllaments i instal·lacions amb un rendiment tèrmic més eficient.

b) Inversions per a la utilització de fonts renovables i generació d’electricitat per a autoconsum.

c) Inversions en sistemes de reducció de residus i millora dels sistemes de reciclatge.

d) Adquisició d’equipament tècnic per reduir-ne l’impacte ambiental, com ara projectors i equips d’il·luminació de baix consum, aparells de monitoratge del consum energètic, etc.

No es considera inversió l’adquisició de béns fungibles.

3. També es consideren despeses subvencionables per a ambdues modalitats de la base 1.2 els costos de les actuacions preparatòries prèvies que siguin necessàries per establir la prestació de serveis, el subministrament de béns o la realització de les activitats corresponents, o el cost d’assistències tècniques externes quan es contractin, si estan directament relacionades i són essencials per al desenvolupament de les actuacions específiques subvencionades, sempre que estiguin ben justificades.

4. No són subvencionables les despeses generals o indirectes, ni els costos del personal de l’empresa o l’entitat.

Requisits

Per poder optar a les subvencions, a banda dels requisits que estableix la base general 3, s’han de complir els requisits i les condicions següents per a totes les modalitats de la base 1.2:

a) Les actuacions o les inversions objecte de subvenció s’han de fer en el període comprès entre l’1 de gener de l’any anterior a la concessió de la subvenció i el 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

b) Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud en la mateixa convocatòria, sense perjudici que aquesta sol·licitud es refereixi a diferents serveis, obres de millora o a l’adquisició de diferents equipaments tècnics.

Dotació pressupostària

950.000,00 euros.

Quantia

– Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.2. (realització d’actuacions adreçades a reduir l’impacte ambiental), l’import mínim de subvenció que es pot sol·licitar és de 2.500,00 euros i l’import mínim que es pot obtenir és de 2.000,00 euros.

– Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.2 (inversió en obres de millora de les infraestructures i adquisició d’equipament tècnic per reduir-ne l’impacte ambiental), l’import mínim de subvenció que es pot sol·licitar és de 5.000,00 euros i l’import mínim que es pot obtenir és de 4.000,00 euros.

– Per a les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i per a les entitats privades sense ànim de lucre definides a l’apartat 2 de la base 2, l’import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 20.000 euros per a la modalitat a) de la base 1.2 (realització d’actuacions adreçades a reduir l’impacte ambiental) i 50.000 euros de la modalitat b) de la base 1.2 (inversió en obres de millora de les infraestructures i adquisició d’equipament tècnic per reduir-ne l’impacte ambiental).

– Per a les entitats privades sens ànim de lucre de la base 2.1, l’import de les subvencions és, com a màxim, del 60% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 20.000 euros per a la modalitat a) de la base 1.2 (realització d’actuacions adreçades a reduir l’impacte ambiental) i 50.000 euros de la modalitat b) de la base 1.2 (inversió en obres de millora de les infraestructures i adquisició d’equipament tècnic per reduir-ne l’impacte ambiental).

– L’import de la subvenció, pel que fa a la modalitat a) de la base 1.2 (realització d’actuacions adreçades a reduir l’impacte ambiental) acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 21 de juny al 21 de juliol del 2022, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8692 de 20.06.2022)Bases reguladores (DOGC núm. 8685 de 09.06.2022)

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu del projecte subvencionat, com a màxim, el 30 de novembre de l’any de la concessió de la subvenció.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a