Notícies

Subvencions per a la promoció de la música (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.
No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Accions subvencionables

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) Suport a la formació.
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general.
Les activitats de formació han de ser de pagament.
b) Suport a la producció.
Suport a la producció d’un espectacle musical de nova creació, d’alt interès cultural. Ha de ser la presentació d’una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S’ha d’acreditar l’estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l’auditori o espai d’exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l’espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l’edició d’enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.
c) Suport a projectes globals.
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.
Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits esmentats en el paràgraf anterior.
En el cas que el projecte inclogui producció, s’ha d’acreditar la seva estrena pública, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l’auditori o espai d’exhibició corresponent.”

Despeses subvencionables

a) Despeses dels professionals contractats, segons l’objecte del projecte (entre d’altres: professorat, conferenciants, ponents, músics, solistes, directors artístics, compositors, llibretistes, dissenyadors).
b) Despeses de l’equip directiu i de gestió, imputables a l’activitat objecte de la sol·licitud.
No són subvencionables les dietes del personal al marge d’aquelles que es trobin incloses en les nòmines o minutes / factures d’honoraris o caixets.
c) Despeses de producció: serveis tècnics professionals de so i il·luminació; lloguer d’espais on portar a terme l’activitat; lloguer d’espai d’assaig; lloguer de vestuari, quan es tracti de música escenificada; lloguer de partitures, instruments i altres elements imprescindibles per fer l’activitat. També són subvencionables les tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
d) Despeses de difusió: presència a internet i xarxes socials; contractació d’anuncis publicitaris; elements de promoció de l’activitat (programes, cartells, publicacions i altres eines de difusió).

Requisits

a) Els sol·licitants han d’acreditar un mínim d’un any de trajectòria en l’àmbit de la música per poder optar a les modalitats a) (suport a la formació) o b) (suport a la producció) de la base 1.2.
b) Els sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en l’àmbit de la música per poder optar a la modalitat c) (suport a projectes globals) de la base 1.2.
c) L’activitat s’ha de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.
d) Les activitats s’han de dur a terme entre l’1 de novembre de l’any anterior de la concessió de la subvenció i el 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció.

Característiques

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Dotació pressupostària

220.000,00 euros.

Quantia

1. La subvenció atorgada no pot ser superior al 40% del cost del projecte.
2. En el cas de la modalitat b) de la base 1.2 (suport a la producció), l’import màxim de la subvenció no pot superar els 15.000,00 euros.
3. S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció d’un import inferior a 2.500,00 euros. Així mateix, s’han de denegar les sol·licituds que, un cop valorades, només puguin obtenir un import inferior a 2.500,00 euros.”

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).
Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 25 d’abril al 16 de maig del 2019, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a