Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la 3a convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques que s’hagin dut a terme entre el 16 de maig i el 31 d’agost de 2021.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

 • Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.
 • Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, , equipaments, festivals, etc.

En el cas de les actuacions/gires anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID-19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses i tampoc s’hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs.

En el cas de realitzar una actuació aïllada o varies actuacions consecutives en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior a la primera actuació i l’allotjament en ruta de l’artista.

Requisits

Les activitats subvencionades han de complir els requisits següents:

 • Que l’actuació o gira per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 dins dels terminis establerts a la convocatòria. En el cas de les activitats anul·lades per causa d’aquesta crisi sanitària es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.
 • Que per a la realització de l’actuació o actuacions s’hagi rebut o estava previst rebre contraprestació econòmica (catxet i/o taquilla).
 • Que s’hagi realitzat un mínim de 10 actuacions els últims 4 anys anteriors a la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 4 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim d’actuacions és de 5 actuacions.

Característiques

Es pot presentar una única sol·licitud per artista i convocatòria.

Dotació pressupostària

314.000,00 euros

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 20.000,00 euros per artista i any.

L’import màxim que pot aconseguir cada artista en les diferents convocatòries per a la mobilitat d’artistes de l’Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licituds en d’altres disciplines és de 20.000,00 euros per artista, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

L’import mínim que s’atorgarà per sol·licitud és de 150,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

 • Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
 • Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de persones sol·licitants estrangeres:

 • Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
 • – Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des del dia 7 al 21 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Normativa

3a Convocatòria (DOGC núm. 8470 de 02.08.2021)

Bases reguladores (DOGC núm. 8334 de 05.02.2021)


Comparteix-ho:

1 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a