Notícies

Subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2019-2021 (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir una convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2019-2021.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, fundacions i altres ens en el quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de l’activitat que gestionin equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.

Accions subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics comprenen:
a. La programació estable d’arts escèniques i música professional, amb l’objectiu d’oferir una programació continuada municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges artístics, i una programació adreçada a diferents segments de públics.
b. Els programes de dinamització i acció comunitària que complementen la programació amb l’objectiu de potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
La dinamització comunitària abasta les accions planificades i executades amb la voluntat d’apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu.
c. La comunicació, promoció i fidelització de públics, amb l’execució d’accions planificades i estratègies que cerquin la dinamització de públics, tot vetllant per la seva diversitat.
Les estratègies de comunicació, promoció i fidelització inclouen les accions projectades i executades, per tal de difondre l’activitat artística de l’equipament, així com aprofundir en el coneixement dels seus públics (qualitativa i quantitativament).
d. La cooperació territorial, entesa com les accions planificades i executades, per tal de prestar assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
e. L’accessibilitat, entesa com les accions projectades i executades per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Despeses subvencionables

Pel que fa a la programació estable d’arts escèniques i música professionals, els conceptes subvencionables són:
a) El caixet o la taquilla de l’espectacle, en el cas de la taquilla sempre que sigui gestionada i comporti un ingrés per l’equipament. Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. En concret, se subvencionen els caixets d’espectacles per al públic en general, els de la programació familiar, els de cicles i els de festivals.
b) Les fitxes tècniques dels espectacles.
c) Els drets d’autor que generin els espectacles representats.
Pel que fa als programes de dinamització i acció comunitària, els conceptes subvencionables són els següents:
a) L’elaboració d’un projecte municipal de dinamització comunitària, que inclogui programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
b) L’execució de les accions del projecte municipal de dinamització comunitària de l’apartat anterior.
Pel que fa a activitats de comunicació, promoció i fidelització de públics, els conceptes subvencionables són els següents:
a) L’elaboració d’un pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics.
b) L’execució de les accions del pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics de l’apartat anterior.
Pel que fa a la cooperació territorial, els conceptes subvencionables són els següents:
a) L’elaboració d’un pla de cooperació territorial.
b) L’execució de les accions del pla de cooperació territorial.
Pel que fa a l’accessibilitat, el funcionament i la sostenibilitat, els conceptes subvencionables són els següents:
a) L’elaboració d’un pla d’accessibilitat.
b) L’execució de les accions del pla d’accessibilitat.

Requisits

Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats han d’estar integrades al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d’equipaments escènics i musicals locals multifuncionals d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
En el cas de la demarcació de Barcelona, també han d’estar adherides al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Aquestes subvencions són incompatibles amb tots els ajuts atorgats d’acord amb els requisits i les condicions de les altres 11 línies d’aquestes mateixes bases de l’àmbit de les arts.

Dotació pressupostària

7.452.750,00 euros

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada d’acord amb el finançament del Departament de Cultura no serà inferior a 25.000,00 euros ni superior a 180.000,00 euros.
La quantia de la subvenció del Departament de Cultura s’estableix a partir de l’aplicació de la puntuació obtinguda a la comissió de valoració segons els criteris de valoració (base 7) sobre el cost total de les despeses subvencionables (base 5) corresponent al pressupost de l’activitat subvencionable per al conjunt dels tres anys del trienni convocat.
La quantia de la subvenció atorgada d’acord amb el finançament de la Diputació de Barcelona, pels equipaments de la seva demarcació, no serà inferior a 20.000,00 euros ni superior a 80.000,00 euros.
La quantia de la subvenció de la Diputació de Barcelona, pels equipaments de la seva demarcació, s’estableix a partir de l’aplicació de la puntuació obtinguda a la comissió de valoració segons els criteris de valoració (base 7) sobre el cost total de les despeses subvencionables (base 5) corresponent al pressupost de l’activitat subvencionable per al conjunt dels tres anys del trienni convocat
L’import que resulti s’aplicarà per a cadascun dels tres anys de la convocatòria. Els imports es poden reduir en funció del nombre de sol·licituds admeses a tràmit, la disponibilitat pressupostària o les restriccions derivades del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

Termini de presentació

El període per presentar les sol·licituds és del 17 d’octubre al 31 d’octubre del 2019.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a