Notícies

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura durant l'any 2019 (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura durant l’any 2019.
La concessió de subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música durant l’any 2019.
S’estableixen dues modalitats en l’objecte:
a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.
b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva, tant si tenen diversitat funcional o estan en risc d’exclusió social com si no. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entén per risc d’exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions o la privació de llibertat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
b) Les agrupacions de les empreses o les entitats que s’esmenten a l’apartat a), encara que no tinguin personalitat jurídica.

Accions subvencionables

Les activitats poden consistir en activitats concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns i que tinguin per objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics a través de la creació de comunitats culturals; l’estímul de l’interès per la cultura; la interacció dels usuaris de la cultura amb els creadors i els productors artístics, i altres iniciatives que millorin l’accés, la participació o la sensibilització, i l’experiència lúdica o emocional del públic en els àmbits culturals que s’han establert.

Despeses subvencionables

Són únicament subvencionables les despeses següents:
a) Les despeses vinculades a activitats de foment de públics que poden ser jornades, tallers, cursos, trobades o altres actuacions dels professionals i del personal, que segueixin plans de desenvolupament de públics i que afavoreixin l’educació en les arts dels àmbits de la base 1. No se subvencionen la programació i la producció estable (caixets, honoraris dels creadors, del director artístic o del coordinador de la programació artística) relacionades amb l’activitat subvencionada.
b) La producció del material comunicatiu o educatiu adreçat a les persones que participin en el projecte o l’activitat.
c) El lloguer dels espais on es realitzen les activitats o els projectes, si no són propis.
d) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.
e) Les despeses de promoció i publicitat.
f) Les despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinats a obtenir informació dels participants en els projectes o les activitats (com ara enquestes, explotació de dades, sistemes de ticketing, etc.).
g) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que duguin a terme tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
h) En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, d’acord amb el que disposa l’article 322-16 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, amb els requisits següents:
h1) Hi ha d’haver una relació contractual, inclosa la de caràcter laboral.
h2) No es poden remunerar les funcions ordinàries de govern de l’entitat.
h3) El nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.
i) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) dels ponents, els formadors, els presentadors i altres professionals que participin directament en el projecte o l’activitat. Respecte al personal de l’empresa o l’entitat sol·licitant que hi participi, s’accepten aquestes despeses d’un màxim de 2 persones.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s’acceptaran els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepten una despesa de 0,30 euros/km i el cost dels peatges dels participants que es descriuen en el paràgraf anterior. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També s’accepta el lloguer de vehicles.
j) Les despeses indirectes o generals es poden imputar a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable. Això s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació d’aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:
a) Dur a terme les activitats a Catalunya.
b) Fer servir el català com a llengua vehicular de les activitats com a mínim en un 50%.
c) Començar i finalitzar les activitats dins de l’any de concessió de la subvenció.
d) Acreditar una experiència mínima de tres anys en la realització de les activitats concretes que subvencionarà l’empresa o l’entitat que les organitza o les persones responsables que intervenen en la seva execució.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 280.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és com a màxim del 50% de les despeses subvencionables.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).
Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 24 d’abril al 15 de maig del 2019, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a