Notícies

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023.

Tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023, d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen per noves creacions les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i que no s’hagin representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat, totalment o en part, en l’àmbit de la dansa.

Així mateix, hi poden optar les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.

No hi poden optar ni les entitats sense ànim de lucre ni els ajuntaments, ni tampoc els ens vinculats o que en depenguin, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses següents que es produeixin durant la temporada 2022-2023, tret de les corresponents a la modalitat b) de la base 1.1 (suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles):

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1 (suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals), les despeses que generi l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. En queden excloses les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.

Només se subvencionen, com a màxim, els tres primers mesos de cada activitat de formació.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1 (suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles), les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de dansa (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.) que es facin des de l’1 de gener de 2022 fins a l’estrena, inclosa.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1 (suport a l’exhibició d’espectacles), les despeses relacionades amb el cost per funció, segons el model de pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que generi l’exhibició d’espectacles: gires o temporades d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.

d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1 (suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars), les despeses que generi l’organització d’activitats professionals de difusió de dansa, en forma de festival, mostra o similar. En queden excloses les fires de caràcter comercial.

e) En totes les modalitats es considera despesa subvencionable:

e.1) L’arrendament operatiu de material tècnic i de vehicles. En el cas d’arrendament de vehicles amb abonament de quotes mensuals, es considera despesa subvencionable un màxim de tres quotes, a excepció de la modalitat c) de la base 1.1, en què únicament s’accepta la part proporcional corresponent a tres dies per cadascun dels llocs on es dugui a terme la representació.

No es consideren subvencionables la resta de despeses del contracte (despeses financeres, despeses de refinançament, despeses generals i d’assegurances, etc.) ni l’arrendament financer o lísing.

e.2) Les persones sol·licitants que siguin empreses persones físiques que duguin a terme tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost de despesa directa subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte i la seva valoració econòmica.

e.3) Les despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut d’acord amb el que estableix la base general 5.4.

Requisits

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s’estableixen a continuació:

a) Presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de quatre modalitats.

No obstant això, en el cas que la persona sol·licitant sigui una cooperativa i gestioni el conjunt d’activitats de diferents companyies o artistes, s’ha de presentar una única sol·licitud per a un màxim de quatre modalitats, per a cadascuna de les companyies o artistes que gestioni.

b) L’activitat s’ha de fer durant la temporada 2022-2023, tret de l’activitat que correspongui a la modalitat b) de la base 1.1 (suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles). Als efectes d’aquestes bases, s’entén per temporada el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.

c) Les activitats de formació [modalitat a) de la base 1.1] han de ser presencials i de pagament, i s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.

d) En el cas de nova creació, producció i presentació pública d’espectacles [modalitat b) de la base 1.1], els espectacles s’han d’estrenar durant la temporada 2022-2023 i fer un mínim de 10 representacions, de les quals almenys 3 han de ser a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos des de la data de l’estrena. Als efectes d’aquestes bases, es considera estrena la primera representació. No s’hi compten les actuacions que es fan en locals d’assaig.

En cas que l’espectacle s’estreni en un dels espais coproductors que s’esmenten en la base 6.3.b.2), aquesta representació té la condició d’estrena, excepte si la representació forma part del procés de producció.

e) En el cas d’exhibició d’espectacles [modalitat c) de la base 1.1], s’han de fer un mínim de 10 representacions durant la temporada 2022-2023, i acreditar la realització d’un mínim de 5 representacions a Catalunya en el global de les temporades 2020-2021 i 2021-2022.

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per temporada 2020-2021 el període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021, i per temporada 2021-2022, el període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

f) En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.1, en queden excloses les representacions derivades d’activitats de formació interpretades pels alumnes.

g) Les activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars [modalitat d) de la base 1.1] s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.

Es permet l’activitat virtual quan l’ús de noves tecnologies es combini necessàriament amb la presència de l’espectador a l’espai físic on es dugui a terme l’acció.

h) Pel que fa a la modalitat de suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles [modalitat b) de la base 1.1] i a la modalitat de suport a l’exhibició d’espectacles [modalitat c) de la base 1.1], les representacions poden ser presencials o virtuals (en directe o en diferit).

En el cas de les representacions virtuals, la ubicació de l’espai programador es considera el lloc de representació.

Dotació pressupostària

680.000,00 euros

Quantia

a) L’import de la subvenció és, com a màxim, del 50% dels recursos propis de l’empresa sol·licitant al pressupost del projecte.

Als efectes d’aquestes bases, l’aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, en què es resten els ajuts i les aportacions dineràries d’entitats participades majoritàriament per administracions públiques de Catalunya i els ajuts d’administracions públiques de fora de Catalunya.

b) En el cas de coproduccions, la subvenció es refereix exclusivament a la part coproduïda pel sol·licitant.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 13 de març de 2023, tots dos inclosos.

Normativa

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa, com a màxim, el 31 d’octubre de 2023.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a