Notícies

Subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat (Bases i Convocatòria)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat, per a l’any 2017.
La concessió de subvencions en espècie que consisteix en la contractació de les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (https://programacat.cultura.gencat.cat) que formin part de la programació estable d’iniciativa municipal.
Beneficiaris
Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.
Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable el cost de l’espectacle contractat, que es pot fixar:
a) Com a caixet, sense que pugui ser superior al caixet màxim declarat per la companyia o empresa en el catàleg Programa.cat.
b) En funció de la recaptació en taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia o empresa en el catàleg Programa.cat, i que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a la companyia o empresa.
c) A través d’una fórmula mixta que combini els dos sistemes que es preveuen als apartats a) i b).
Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els efectes, dins dels sistemes de remuneració esmentats. 5.25.2El cost subvencionable de cada un dels espectacles no pot superar els 8.000 euros + IVA.
Requisits
Les actuacions objecte de subvenció han d’estar dins el catàleg d’espectacles Programa.cat (https://programacat.cultura.gencat.cat).
Les entitats sol·licitants i els equipaments on es dugui a terme l’espectacle que opti a la subvenció han de formar part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), com a “equipaments escènics i musicals locals bàsics” o com a “altres espais escènics i musicals locals”, d’acord amb la normativa reguladora del Sistema esmentat. A més, en el cas de municipis de la província de Barcelona, s’han d’haver adherit al Protocol vigent del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona, o haver sol·licitat l’adhesió al Protocol esmentat, i, en aquest cas, haver certificat el compliment dels requisits de participació al Circuit. Queden eximits d’aquests requisits si la totalitat de l’activitat es fa en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen.
Les entitats sol·licitants han de presentar una única sol·licitud de la subvenció en espècie, sempre abans de la realització del primer espectacle programat, i dins els períodes de presentació de sol·licituds. Únicament quan l’espectacle s’ha fet abans o dins els primers 15 dies del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, es pot tramitar la sol·licitud única a posteriori de la realització de l’espectacle.
La realització dels espectacles s’ha de dur a terme dins de l’any natural de concessió de la subvenció.
Les entitats beneficiàries poden externalitzar la gestió d’una part o de la totalitat de les programacions estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi, on consti el suport o el finançament municipal a l’activitat.
Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts pel mateix concepte del Departament de Cultura o de la Diputació de Barcelona, o de les entitats que hi estan adscrites o vinculades.
Les segones i posteriors funcions d’un espectacle en un mateix municipi només són subvencionables si la companyia o l’empresa ha establert una rebaixa de la remuneració de, com a mínim, el 25%, per a dies consecutius, i del 50%, per a funcions en el mateix dia. En tot cas, els percentatges de suport previstos a la taula de la base 4.3 s’apliquen d’acord amb el cost de la primera funció.
Característiques
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abonarà directament a la companyia, formació musical o empresa responsable de l’espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta l’ha de pagar l’ens local que l’ha programat.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de la convocatòria és de 1.610.000,00 euros.
Quantia
La quantia de la subvenció no pot ser superior en cap cas al 55% del cost subvencionable de cada espectacle contractat.
La quantia de la subvenció es determina aplicant sobre el cost de cada espectacle, fixat d’acord amb la base 5, el percentatge corresponent de conformitat amb els barems que s’indiquen a la taula de la base 4.2, base 4.3 i  base  4.4.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través de les plataformes següents:
a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).
b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).
A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.
Termini de presentació
Del 28 de febrer al 31 d’octubre de 2017.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a