Notícies

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional (Bases i Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
S’obre convocatòria anticipada per al període 2016-2018 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional.
L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional, d’acord amb les tipologies següents:
a) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.1.
b) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.2.
c) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.3.
Beneficiaris
Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses abans esmentades que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.
També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.
No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.
Despeses subvencionables
a) Les despeses de personal de l’empresa o entitat sol·licitant i les corresponents a la contractació de professionals que donen servei al desenvolupament de projectes de dansa durant la temporada 2016/2017 i la posterior (honoraris o factures del director artístic o directora artística, personal de gestió, personal de comunicació i difusió, entre d’altres).
b) Els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. La quantia que s’imputa no pot ser superior al 10% del cost total de l’activitat i s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació dels costos indirectes i no requereix la presentació de justificants de despesa.
c) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin tasques de desenvolupament poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim el 15% del pressupost del projecte. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de la convocatòria anticipada prevista en l’apartat 2 és de 850.000,00 euros.
Quantia
La quantia s’estableix en un percentatge màxim del 50% de les despeses subvencionables per a totes les tipologies que estableix la base 1, i els topalls següents:
a) En el cas de la tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.a): un màxim de 100.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 2.500,00 euros.
– Any 2017: un màxim de 50.000,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 47.500,00 euros.
b) En el cas de la tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.b): un màxim de 70.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 1.750,00 euros.
– Any 2017: un màxim de 35.000,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 33.250,00 euros.
c) En el cas de la tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.c): un màxim de 40.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 1.000,00 euros.
– Any 2017: un màxim de 20.000,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 19.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions de la convocatòria anticipada que preveu l’apartat 2 i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions de la convocatòria anticipada que preveu l’apartat 2 és del 19 de gener al 4 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a