Notícies

Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (Bases específiques)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020, d’acord amb les tipologies següents:
a) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.1.
b) Empreses o entitats que compleixen els requisits que estableix la base 3.1.2.

Beneficiaris

Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses abans esmentades que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).
També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionin companyies de circ i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ.
No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Despeses subvencionables

Únicament són subvencionables les despeses següents:
a) Les despeses de personal de l’empresa o entitat sol·licitant i les corresponents a la contractació d’empreses persones físiques que donen servei al desenvolupament de projectes de circ durant la temporada 2018/2019 i la posterior (honoraris o factures del director artístic o directora artística, personal de gestió, personal de comunicació i difusió, entre d’altres).
b) Els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es du a terme l’activitat. La quantia que s’imputa no pot ser superior al 10% del cost total de l’activitat i s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació dels costos indirectes i no requereix la presentació de justificants de despesa.
c) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques i que portin a terme tasques de desenvolupament poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
d) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe auditor d’acord amb el que preveu la base general 5.5.

Requisits

Per optar als ajuts, les empreses o entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determinin les bases generals, així com els que s’estableixen a continuació:
– Per a la tipologia que estableix la base 1.1.a):
a) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l’any 2012 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2012/2013.
b) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global de dos espectacles amb una mitjana de pressupost de producció superior a 30.000,00 euros, o bé que hagi produït o coproduït, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global d’un espectacle amb un pressupost de producció superior a 90.000,00 euros.
c) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant hagi fet, durant la temporada 2014/2015 i les tres posteriors, un mínim global de quaranta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys vint han de ser a Catalunya.
– Per a la tipologia que estableix la base 1.1.b):
a) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima en la seva activitat des de l’any 2015 i acrediti una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ i hagi mantingut continuadament la seva activitat, com a mínim, des de la temporada 2015/2016.
b) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant hagi produït o coproduït, durant la temporada 2015/2016 i les dues posteriors, un mínim global d’un espectacle amb un pressupost de producció superior a 20.000,00 euros.
c) Que la companyia gestionada per l’empresa o entitat sol·licitant hagi fet durant la temporada 2015/2016 i les dues posteriors un mínim global de trenta representacions de les produccions o coproduccions de la companyia durant aquest període, de les quals almenys quinze han de ser a Catalunya.

Termini de realització

L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme durant la temporada 2018/2019 i la 2019-2020.

Quantia

La quantia s’estableix en un percentatge màxim del 50% de les despeses subvencionables per a totes les tipologies que estableix la base 1, i els topalls següents:
a) En el cas de la tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.1.a): un màxim de 60.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
Any 2018: un màxim de 1.500,00 euros.
Any 2019: un màxim de 30.000,00 euros.
Any 2020: un màxim de 28.500,00 euros.
b) En el cas de la tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.1.b): un màxim de 30.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
Any 2018: un màxim de 750,00 euros.
Any 2019: un màxim de 15.000,00 euros.
Any 2020: un màxim de 14.250,00 euros.

Normativa

Bases específiques (DOGC núm. 7574 – 08/03/2018)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a