Notícies

Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2019 (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l’any 2019.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, així com les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i les condicions de la base 3.

Accions subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música, els projectes, els plans i les accions relatius als àmbits següents:
a. La dinamització comunitària: abasta les accions planificades i executades en el marc d’un projecte específic, per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu, sens perjudici de l’apartat c) de la base 1.3.
Els programes educatius comprenen aquelles activitats en què es fomenta la participació a través de les arts escèniques i la música.
Els programes i les activitats comunitàries amb valor social comprenen activitats i programes d’arts escèniques i música on es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania.
b. La comunicació i el desenvolupament de públics: abasta les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic, per tal de difondre l’activitat artística municipal amb l’objectiu de captar i fidelitzar públic qualitativament i quantitativament.
c. La cooperació territorial: abasta les accions planificades i executades en el marc d’un projecte específic, per tal de prestar assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
d. L’accessibilitat: abasta les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic, per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos de comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Despeses subvencionables

1. Els conceptes subvencionables per cada àmbit són els següents:
1.1. Pel que fa a activitats de dinamització comunitària:
a) Concepte 1.1: elaboració d’un projecte municipal de dinamització comunitària.
b) Concepte 1.2: accions d’execució del projecte municipal de dinamització comunitària de l’apartat anterior.
1.2. Pel que fa a activitats de comunicació i desenvolupament de públics:
a) Concepte 2.1: elaboració d’un pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics.
b) Concepte 2.2: accions d’execució del pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics de l’apartat anterior.
1.3. Pel que fa a activitats de cooperació territorial:
a) Concepte 3.1: elaboració d’un pla de cooperació territorial.
Als efectes d’aquestes bases, el pla de cooperació territorial ha de planificar, com a mínim, algun dels tipus i subtipus d’accions descrites en l’apartat 1.2.c).
b) Concepte 3.2: accions d’execució del pla de cooperació territorial de l’apartat anterior.
1.4. Pel que fa a activitats d’accessibilitat:
a) Concepte 4.1: elaboració d’un pla d’accessibilitat.
b) Concepte 4.2: accions d’execució del pla d’accessibilitat de l’apartat anterior, llevat de les que derivin en despeses del capítol VI (inversions reals) de la classificació econòmica.
2. Les despeses subvencionables per cada concepte són només les relatives als capítols I (despeses de personal), II (despeses de béns corrents i serveis) i IV (transferències corrents) de la classificació econòmica de les despeses.

Requisits

– Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats han d’estar integrades al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d’equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) o d’altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
– Les entitats sol·licitants han d’haver disposat de programació professional estable en arts escèniques i música amb entrada de pagament en els dos exercicis immediatament anteriors al de l’any de concessió de la subvenció.
– Les entitats sol·licitants han d’haver programat un mínim de vuit activitats de la programació estable d’arts escèniques i música durant l’any de concessió de la subvenció.
– En una única sol·licitud, les entitats poden demanar la subvenció per a un, dos, tres o quatre àmbits d’activitats complementàries que consten a la base 1.2.
– Les activitats complementàries es poden gestionar, en totes les seves fases, de manera directa o indirecta. La gestió indirecta s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic. Es pot concertar amb terceres persones l’execució de totes les activitats objecte de la subvenció fins al 100% del seu import.
– Les subvencions que regulen aquestes bases són compatibles amb la línia de subvencions Programa.cat.

Dotació pressupostària

150.000,00 euros.

Quantia

– Les regles per determinar-ne la quantia són les següents:
a) L’import de la subvenció es determina a partir de l’aplicació d’un percentatge sobre el cost total del concepte subvencionable corresponent, d’acord amb el quadre  de la base 4.1.
b) Els percentatges que estableix el quadre de l’apartat anterior es poden reduir en funció del nombre de sol·licituds admeses a tràmit, la disponibilitat pressupostària o les restriccions derivades del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
– L’import de la subvenció és, com a màxim, de 15.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

Termini de presentació

Del 24 d’abril al 9 de maig de 2019.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a