Notícies

Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

 L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la planificació i l’execució d’activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música de les entitats adherides al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:

a) Equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2), d’acord amb l’article 10 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

b) Altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb l’article 11 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

També és objecte d’aquestes bases regular la concessió de subvencions per a la planificació i l’execució d’activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música dels municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen d’equipaments escènics i musicals.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments i les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i les condicions de la base 3.

En el cas dels municipis de Catalunya de menys de 5.000 habitants que no disposen d’equipaments escènics i musicals, es tenen en compte les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud.

Accions subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música, els projectes, els plans i les accions relatius als àmbits següents:

a) La dinamització comunitària: engloba les accions planificades i executades en el marc d’un projecte o pla específic per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. Són subvencionables les accions de dinamització comunitària que consten a l’annex 1 d’aquestes bases.

S’hi inclouen els programes educatius (que, en el cas que estiguin destinats a escolars, han de ser en horari no lectiu), i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu.

Els programes educatius comprenen les activitats en què es fomenta la participació a través de les arts escèniques i la música, i les ha de dirigir un professional d’arts escèniques o música.

Els programes i les activitats comunitàries amb valor social comprenen activitats i programes d’arts escèniques i música en què es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania.

b) La comunicació: engloba les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic per tal de difondre l’activitat artística municipal. Són subvencionables les accions de comunicació que consten a l’annex 2 d’aquestes bases.

c) El desenvolupament de públics comprèn les accions destinades a captar i fidelitzar públic qualitativament i quantitativament en el marc d’un pla específic. Són subvencionables les accions de desenvolupament de públics que consten a l’annex 3 d’aquestes bases.

d) La cooperació territorial: engloba les accions planificades i executades en el marc d’un projecte o pla específic per tal de prestar assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Són subvencionables les accions de cooperació territorial que consten a l’annex 4 d’aquestes bases.

e) L’accessibilitat: engloba les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos de comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Són subvencionables les accions d’accessibilitat que consten a l’annex 5 d’aquestes bases.

f) La sostenibilitat ambiental: engloba les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic per tal d’assolir una gestió adequada i estructurada al voltant de l’estalvi energètic, l’eficiència i la sostenibilitat ambiental dels equipaments. Són subvencionables les accions de sostenibilitat ambiental que consten a l’annex 6 d’aquestes bases.

g) La perspectiva de gènere engloba les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic per tal d’incloure la perspectiva de gènere en els equipaments i en les programacions municipals. Són subvencionables les accions per incloure la perspectiva de gènere que consten a l’annex 7 d’aquestes bases.

Despeses subvencionables

– Despeses de coordinació i organització d’una activitat.

– Despeses del personal i pels serveis prestats per professionals o empreses que duent a terme l’activitat (artistes, professionals, tècnics, mediadors, etc.).

– Despeses de transport generades per les persones que participen a l’activitat.

– Despeses de lloguers i del transport del material necessari per dur a terme l’activitat.

– Despeses de la comunicació i la difusió de l’activitat.

– Despeses de serveis d’accessibilitat per a la realització d’una activitat.

– Despeses corresponents a l’elaboració de plans o auditories.

Requisits

– Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats han d’estar integrades al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d’equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) o d’altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquest requisit no s’exigeix als municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen d’equipaments escènics i musicals.

– Les entitats sol·licitants han d’haver programat un mínim de dues activitats de programació estable d’arts escèniques i música, amb entrada de pagament i fora de la festa major, durant l’any de concessió de la subvenció i durant l’any l’anterior.

– En una única sol·licitud, les entitats han de demanar la subvenció per a qualsevol dels àmbits d’activitats complementàries que consten a la base 1.3. No es limita el nombre d’àmbits per als quals es poden presentar projectes.

–  Les activitats complementàries es poden gestionar, en totes les seves fases, de manera directa o indirecta. La gestió indirecta s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic. Es pot concertar amb terceres persones l’execució de totes les activitats que són objecte de la subvenció fins al 100% del seu import.

Les subvencions que regulen aquestes bases són compatibles amb la línia de subvencions en espècie de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat.

– A més de les incompatibilitats que preveu la base general 4.8, aquestes subvencions són incompatibles amb les activitats subvencionades per la línia de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars.

– Les activitats complementàries poden ser presencials o en format en línia.

Quantia

L’import de la subvenció és, com a màxim, de 20.000,00 euros.

Se subvenciona fins al 70% del cost del projecte, per a cada àmbit d’activitats complementàries de la base 1.3.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 8713 de 20.07.2022)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a