Notícies

Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la programació de música en viu de caràcter professional.

En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin un mínim de 200,00 euros de despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival, cicle, temporada i programació estable el conjunt de concerts que es desenvolupen durant un període delimitat sota una mateixa línia programàtica. No s’accepten les agrupacions de concerts solts.
c) Els que formin part de les programacions estables d’ajuntaments i ens públics que en depenen.
d) Els que formin part dels programes de festa major.
e) Els destinats al ball del públic assistent.
f) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d’una mateixa formació musical. Als efectes d’aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació de concerts d’una mateixa formació més de sis vegades en el projecte presentat o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
g) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d’alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
h) Els que no estiguin oberts al públic en general.
i) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de discoteca a la sala.
j) Els concerts que s’hagin contractat a través de l’eina Programa.cat.
k) Els concerts destinats a la participació activa del públic a l’escenari.

Beneficiaris

1. A la modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

2. A la modalitat b) de la base 1.1 (programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades) i a la modalitat c) de la base 1.1 (programació de sales de concert) poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils, o les entitats privades sense ànim de lucre.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets amb un màxim de 30.000,00 euros per concert.

Si la persona sol·licitant és un ajuntament o un ens depenent, pot concertar, amb terceres persones, l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un 100% de l’import.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) La persona sol·licitant ha de complir el Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la creació i de la interpretació musicals, disponible a través de l’adreça d’Internet

Termini de realització

L’activitat s’ha d’haver iniciat a partir de l’1 de juny de 2021, i ha d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre del 2021 i el 30 de setembre del 2022, tots dos inclosos.

Dotació pressupostària

1.500.000,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció no pot superar el 80% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 45.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i de l’extranet de les administracions catalanes (http://eacat.cat) per als ens locals. Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a les plataformes esmentades.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 5 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8692 de 20.06.2022)Modificació de Bases específiques (DOGC núm. 8685 de 09.06.2022)Bases específiques (DOGC núm. 8467 de 28.07.2021)

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar un compte justificatiu com a màxim el 15 de desembre de l’any de concessió de la subvenció.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a