Notícies

Subvencions a la producció d'espectacles de dansa de caràcter professional (Bases reguladores)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal a la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional, així com a l’explotació de les representacions que estableix la base 5.1.
Beneficiaris
Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses abans esmentades que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.
No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.
Despeses subvencionables
Únicament són subvencionables les despeses de producció, inclosa l’estrena, que no hagin resultat subvencionades d’acord amb les bases previstes a l’Annex 1.
En cap cas no es consideren despeses subvencionables les d’explotació posterior de l’espectacle, tret de les corresponents a les representacions requerides a la base 3.d) que es facin a risc del beneficiari.
En el cas de coproduccions, la subvenció es refereix exclusivament a la part coproduïda per l’empresa o entitat sol·licitant. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per representacions a risc del beneficiari aquelles remunerades per l’espai escènic en funció de la recaptació de taquilla.
Requisits
Per ser beneficiaris d’aquestes subvencions, cal prèviament haver obtingut una subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions pluriennals per al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional.
Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3, així com els que s’estableixen a continuació:
a) Dur a terme l’activitat subvencionable en el període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2018.
b) Estrenar en el període que estableix l’apartat anterior un nombre mínim d’un espectacle de dansa.
c) Acreditar dins de l’any en què es produeixin, la data i el lloc d’estrena de l’espectacle o espectacles a través d’un certificat o d’una declaració de compromís per part de l’entitat programadora.
d) Preveure la realització per a cada espectacle de dansa objecte d’aquestes subvencions d’un mínim de 10 representacions, de les quals 3 han de ser a Catalunya, dins del període que estableix l’apartat a). No computen les actuacions fetes en locals d’assaig.
Dotació pressupostària
S’establirà en la corresponent convocatòria..
Quantia
La quantia s’estableix en un percentatge del 45% de les despeses subvencionables, amb els topalls següents:
a) Tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.a) de l’Annex 1: un màxim de 33.750,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 843,75 euros.
– Any 2017: un màxim de 16.875,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 16.031,25 euros.
b) Tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.b) de l’Annex 1: un màxim de 18.000,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 450,00 euros.
– Any 2017: un màxim de 9.000,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 8.550,00 euros.
c) Tipologia d’empreses o entitats que estableix la base 1.c) de l’Annex 1: un màxim d’11.250,00 euros, amb la distribució pluriennal següent:
– Any 2016: un màxim de 281,25 euros.
– Any 2017: un màxim de 5.625,00 euros.
– Any 2018: un màxim de 5.343,75 euros.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.
Normativa
Observacions
Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a