Notícies

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (Bases i Convocatòria)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats de circ de caràcter professional, per a l’any 2017.
La concessió de subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
Beneficiaris
Poden optar a aquestes subvencions:
a) Entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
b) Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.
Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables:
a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n’exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.
b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de circ (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.).
Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional durant un període mínim de 7 dies que no és necessari que siguin consecutius.
Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l’equipament.
c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l’exhibició d’espectacles: gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.
d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats professionals de difusió de circ, en forma de festival, mostra o similar. Se n’exclouen les fires de caràcter comercial.
Requisits
Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 4, així com els que s’estableixen a continuació:
a) Els sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de 4 modalitats.
b) En cas d’activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquesta ha de ser presencial. Les activitats han de ser de pagament i s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya.
c) En cas de nova creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s’han d’estrenar a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 5 representacions a Catalunya en un període màxim de 18 mesos després de la data de l’estrena. No computen les actuacions fetes en locals d’assaig.
En cas de projectes en residència, l’activitat s’ha de fer en l’àmbit territorial de Catalunya, sense necessitat de preveure un mínim de representacions.
d) En cas d’exhibició d’espectacles (modalitat c de la base 1.1), fer un mínim de 5 representacions a Catalunya, durant l’any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d’aquests espectacles.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de la convocatòria és de 115.000,00 euros.
Quantia
L’import de la subvenció es determina a partir de l’aportació de recursos propis o de l’entitat sol·licitant al pressupost del projecte. Als efectes d’aquestes bases, l’aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, restant-ne els ajuts públics i les aportacions en forma de coproducció d’entitats participades majoritàriament per administracions públiques.
Aportació de recursos propis = cost total del projecte – ajuts públics – coproduccions públiques
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través de les plataformes següents:
a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).
b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).
A través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.
Termini de presentació
Del 28 de febrer al 13 de març del 2017.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a