Notícies

Procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Bases Generals)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Objecte
Aquestes bases generals són d’aplicació als procediments de concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Les bases específiques determinen l’objecte de cada línia d’ajuts.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.
Així mateix, en poden ser beneficiàries, si ho estableixen les respectives bases específiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.
Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini que estableix la base 3.2 i en les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.
Requisits
Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya o en el que determinin les bases específiques i dins de l’any natural de concessió de l’ajut o el que estableixin les bases específiques.
Quantia
1. L’import de l’ajut és, per regla general, un percentatge o fracció de l’import de l’activitat o projecte. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d’un projecte global, s’ha de concretar en la proposta i en l’acord de concessió el seu objecte i finalitat, el seu cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global, així com la seva forma de justificació.
2. Les bases específiques poden establir, en línies d’ajuts que es justifiquen per la seva naturalesa, que la quantia de l’ajut sigui un import cert, una quantitat determinada o un import per mòduls.
3. Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.
4. Les bases específiques poden determinar la fórmula de càlcul i un límit de la quantia.
Lloc de presentació
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits), utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública.
En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, la sol·licitud d’ajut i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació només es poden fer per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’ha d’establir en la convocatòria corresponent.
Normativa
Observacions
Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a