Notícies

Modificació de tres subvencions

Colossal

Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Ampliació de termini de Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar l’apartat 5 de la Resolució CLT/567/2020, de 27 de febrer (DOGC núm. 8080, de 9.2.2020), de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 498113), que passa a tenir la redacció següent:
“—5 El termini per presentar sol·licituds és del 16 de març al 29 de juny del 2020, ambdós inclosos.”

Normativa

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Ampliació de termini de Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar l’apartat 5 de la Resolució CLT/566/2020, de 27 de febrer (DOGC núm. 8080, de 9.2.2020), de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 498108), que passa a tenir la redacció següent:
“—5 El termini per presentar sol·licituds és del 16 de març al 29 de juny del 2020, ambdós inclosos.”

Normativa

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (Modificació transitòria de Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Modificar transitòriament les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020, aprovades mitjançant l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 28 de febrer de 2018, publicat mitjançant la Resolució CLT/378/2018, de 2 de març, en els termes següents:
1. Es modifica la base 4 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de febrer de 2018, que passa a tenir la redacció següent:
“—4 Quantia
1. Per a la temporada 2019-2020 la quantia s’estableix en un percentatge màxim del 100% de les despeses subvencionables per a totes les tipologies que estableix la base 1.1, fins a un límit de l’import atorgat per a l’any 2020 d’acord amb la Resolució de concessió d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de data 13 de juliol de 2018, en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (Resolució CLT/568/2018, de 22 de març; DOGC núm. 7588, de 28.03.2018).
2. Per a la temporada 2018-2019, així com la part de l’import de la temporada 2019/2020 que sobrepassi el límit de l’import atorgat per a l’any 2020, la quantia s’estableix en un percentatge màxim del 50% de les despeses subvencionables.
3. La quantia total de ajut es limita a l’import atorgat d’acord amb la Resolució de concessió de data 13 de juliol del 2018, esmentada en aquest mateix punt.”
2. S’afegeix un apartat 3 a la base 5 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de febrer de 2018, amb la redacció següent:
“3. Per a la temporada 2019-2020, són únicament subvencionables les despeses següents:
a) Les despeses de personal de l’empresa o entitat sol·licitant i les corresponents a la contractació d’empreses persones físiques que donen servei al desenvolupament de projectes de dansa (honoraris o factures del director artístic o directora artística, personal de gestió, personal de comunicació i difusió, entre d’altres).
b) Quotes del règim d’autònoms i associacions professionals.
c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, (hipoteca, lloguer, subministraments, assegurances i l’IBI). En cas que el sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que assumeixi el sol·licitant durant el període de lloguer.
d) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.
e) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin tasques de desenvolupament poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
f) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe auditor d’acord amb el que preveu la base general 5.5.
Totes les despeses exposades anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o qualsevol altre entitat pública en altres línies d’ajuts.”
3. Es modifica l’apartat 3 de la base 9 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 28 de febrer de 2018, que passa a tenir la redacció següent:
“4. Pel que fa a l’import de subvenció corresponent a l’any 2020:
a) Un primer pagament, que consisteix en un 90% de l’import atorgat per a l’any 2020, es tramita a partir de l’entrada en vigor del pressupost de l’Institut Català de les Empreses Culturals de l’exercici 2020. Aquest pagament té la consideració de bestreta i per al seu abonament no s’exigeix la prestació de garantia.
b) Un segon pagament, que consisteix en un 10% de l’import atorgat per a l’any 2020, es tramita un cop presentat el compte justificatiu relatiu a la temporada 2019-2020, d’acord amb la base 10.”
Establir que totes les modificacions que preveu l’apartat 1 seran d’aplicació a les sol·licituds estimades en el marc de la convocatòria publicada mitjançant la Resolució CLT/568/2018, de 22 de març (DOGC núm. 7588, de 28.03.2018).
Establir que totes les modificacions que preveu l’apartat 1 només seran d’aplicació als beneficiaris de les subvencions de la convocatòria de l’any 2018 que no hagin aplicat expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades a partir de l’entrada en vigor del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a