Notícies

Modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música

Departament de Cultura

RESOLUCIÓ CLT/354/2018, d’1 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, adoptat en la sessió de 28 de febrer de 2018, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música,
 
Resolc:
 
—1 Que es publiqui íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de 28 de febrer de 2018, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.
 
—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Barcelona, 1 de març de 2018
 
Maria Dolors Portús i Vinyeta
Presidenta del Consell d’Administració
 
 
Acord
del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de 28 de febrer de 2018, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.
 
Per l’Acord de 21 de desembre de 2016, el Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música (Resolució CLT/51/2017, de 2 de gener; DOGC núm. 7293, de 24.1.2017);
Atès l’informe de la directora de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar les bases esmentades;
Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:
Modificar l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 21 de desembre de 2016, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música, que va ser publicat mitjançant la Resolució CLT/51/2017, de 2 de gener (DOGC núm. 7293, de 24.1.2017), en els termes següents:
 
1. S’afegeix una nova lletra, la h), a la base 6 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 21 de desembre de 2016, amb la redacció següent:
“h) Volum de contractació i facturació internacional i el percentatge que representa respecte al total. Aquesta informació s’ha de referir a la previsió de l’any en curs, així com dels darrers tres anys si la persona sol·licitant ha obtingut una subvenció en la darrera convocatòria d’aquesta línia de subvencions o, en la resta dels casos, únicament de l’any anterior.”
 
2. Es modifica la base 8 de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 21 de desembre de 2016, que passa a tenir la redacció següent:
“8. Comissió de Valoració
Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració constituïda per:
a) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de Mercats de l’ICEC, que presideix i coordina les reunions.
b) La persona titular de la Direcció de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC, i la persona titular de la Direcció de l’Àrea de Música de l’ICEC.
c) Tres persones externes a l’ICEC, expertes en arts escèniques i tres persones externes a l’ICEC, expertes en música.
d) Tres persones tècniques de l’Àrea de Mercats de l’ICEC, una de les quals amb veu i sense vot, que exercirà de secretària.”
 
3. S’afegeix una nova base, la 10, a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 21 de desembre de 2016, amb la redacció següent:
“10. Altres obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de les subvencions han d’incloure, a més del logotip del Departament de Cultura i l’expressió “amb el suport del Departament de Cultura”, el logotip de CATALAN ARTS utilitzant el/s logotip/s que es troben en la pàgina (http://www.catalanarts.cat/web/quisom/area) en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de l’ajut, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de l’ajut. ”

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a