Notícies

IRLL: Subvencions per a desplaçament d'artistes fora del domini lingüístic 2014

Resum de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a desplaçament d’artistes. Publicat al DOGC el 30 de desembre de 2014
 • És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la nova convocatòria.
 • És imprescindible que els formularis siguin els de l’any de la convocatòria 2014

OBJECTE

L’Institut Ramon Llull concedeix subvencions per portar terme actuacions de música, teatre, circ, dansa i arts visuals, durant l’any de la convocatòria, que afavoreixin i impulsin la presència exterior de la creació cultural de Catalunya.
No són objecte d’aquesta convocatòria:

 • Les activitats que no estiguin incloses dins un circuit professional.
 • Els tallers i les residències.
 • L’assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació.
 • La participació a cavalcades amb motiu de la celebració del carnaval i/o de la nit de Reis.
 • Les activitats emmarcades en l’àmbit de la cultura popular i tradicional.
 • Els caixets, les dietes, els allotjaments, els visats, els tiquets de combustible, els embalatges, els parkings i altres despeses de caràcter complementari.
 • En cap cas no se subvencionen els bitllets en classe preferent.
 • Les activitats de teatre, circ, dansa i música que no percebin cap retribució econòmica en concepte de catxet o honoraris, ni les que siguin de caràcter estrictament promocional en circuits que no tinguin com a objecte principal de la seva activitat l’exhibició comercial o programació estable d’espectacles i/o concerts. Sí serà subvencionable l’assistència a fires i mercats independentment que l’activitat sigui remunerada o no atès l’interès que aquestes activitats representen per la internacionalització de la creació escènica i musical.
 • En l’àmbit de les arts visuals els viatges preparatoris previs a la inauguració de les activitats.

DESTINATARIS/ÀRIES

Poden optar a aquestes subvencions:

 • Totes les persones físiques domiciliades a Catalunya o domiciliades fora de Catalunya  i que conservin el veïnatge civil català.
 • Les empreses, associacions i altres persones jurídiques legalment constituïdes domiciliades a Catalunya.
 • Col·lectius d’artistes sense personalitat jurídica per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres reuneixin les condicions exigides en aquestes bases.

No poden optar a aquestes subvencions els organismes públics.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds va des de la data de publicació de la convocatòria al DOGC fins el 30 de maig de 2014, última data per presentar les sol·licituds.
Les sol·licituds s’han de presentar obligatòriament com a mínim 3 mesos abans de l’inici de l’activitat. S’entén per inici de l’activitat la data de la primera activitat que consta en el contracte o en la carta d’invitació. En l’àmbit de les arts visuals, la data de l’inici de l’activitat ha de constar en la carta d’invitació i no cal presentar el contracte.
No regeix el termini de tres mesos per a les sol·licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant els mesos de gener, febrer, març i fins el 21 d’abril, per bé que aquestes s’hauran de presentar en qualsevol cas abans que es realitzi l’activitat.
Les sol·licituds de subvencions per a activitats que es duguin a terme durant el mes de gener de 2014, es podran presentar un cop feta l’activitat i màxim fins el 31 de gener de 2014.
Es poden presentar fins a un màxim de 4 sol·licituds per artista i any.

IMPORTS SUBVENCIONABLES

Únicament es prenen en consideració per a la subvenció els costos definits com a despeses subvencionables a l’apartat primer «Objecte» d’aquestes bases.
L’import mínim subvencionable per cada activitat és de tres-cents euros (300 €). En el cas de les sol·licituds on el desplaçament es fa per mitjans terrestres i es computa el quilometratge, l’import mínim subvencionable és de dos-cents euros (200 €).
L’import màxim anual que es concedeix per artista és de catorze mil euros (14.000 €).
L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de deu mil euros (10.000 €).

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents, o bé al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat adreçat al/a la director/a de l’Institut Ramon Llull.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada.
No s’acceptarà la documentació ni les sol·licituds presentades per e-mail.

INFORMACIÓ

S’ha de presentar una sol·licitud per a cada activitat segons el formulari facilitat per l’Institut Ramon Llull i la documentació requerida a les bases.
Per a dubtes, adreceu-vos a:
Subvencions d’arts visuals: Sílvia Gonzalez (sgonzalez@llull.cat)
Subvencions de dansa i cinema: Elisabeth Piqué (epique@llull.cat)
Subvencions de música: Lluc Silvestre (lsilvestre@llull.cat)
Subvencions de teatre i circ: Gemma Cordonet (gcordonet@llull.cat)
Coordinadora d’arts visuals: Eva Sòria (esoria@llull.cat)
Coordinadora de dansa i cinema: Susana Millet (smillet@llull.cat)
Coordinadora de música: Maria Lladó (mllado@llull.cat)
Coordinadora de teatre i circ: Teresa Carranza (tcarranza@llull.cat)

CRITERIS DE VALORACIÓ

a) Interès estratègic de l’activitat.
b) La trajectòria del grup o artista.
c) L’activitat per a la qual es demana l’ajut.
d) El prestigi o la importància de l’espai que acull l’activitat en el circuit professional.
e) En el àmbit de música, teatre, circ i dansa, el nombre de representacions i el fet que l’activitat s’emmarqui en una gira. S’entén per gira les actuacions correlatives o consecutives que es fan en un únic desplaçament de l’artista.

RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

La resolució es notifica a les persones interessades en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, a través de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov) i als taulers d’anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

LOGOTIP

Els beneficiaris d’una subvenció dins d’aquesta convocatòria hauran d’incloure el logotip de l’Institut Ramon Llull al material de promoció que s’editi en motiu de l’activitat.
El fet de no incloure el logotip o menció del suport de l’IRL en l’activitat subvencionada pot ser motiu de revocació.

JUSTIFICACIÓ

El/La beneficiari/ària d’una subvenció, ha de presentar a l’Institut Ramon Llull la documentació justificativa corresponent dins el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades.
En el cas que hagi finalitzat l’activitat o activitats subvencionades i la resolució encara no hagi estat notificada mitjançant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov), el termini per presentar els justificants és d’un mes a partir del dia de la notificació.Els/les beneficiaris/àries han de presentar a l’Institut Ramon Llull la documentació següent:
a) Les factures originals i fotocòpies, a nom del/de la beneficiari/ària, de les despeses corresponents a l’import finançat amb la subvenció i la documentació acreditativa del pagament a nom del/de la beneficiari/ària. No s’accepten les justificacions si no van acompanyades de les fotocòpies corresponents. No s’admeten factures a nom de les entitats contractants, ni les factures emeses per aquestes entitats a nom del/de la sol·licitant per concepte de desplaçament i transport de càrrega.
Aquesta documentació ha d’anar acompanyada d’una relació classificada de les despeses(identificació del creditor, import, data d’emissió i data de pagament). Aquesta relació s’ha de presentar seguint el model normalitzat (annex III – Despeses) que es troba a la pàgina web de l’Institut Ramon Llull (www.llull.cat).
b) Una memòria valorativa o certificat conforme l’activitat s’ha dut a terme en els termes que estableix la sol·licitud.
c) Tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.
En el cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior a l’import concedit en concepte de subvenció, l’Institut Ramon Llull du a terme el reajustament de l’import de la subvenció atorgada.
No es poden presentar els justificants de l’activitat ni la relació de les despeses (annex III – Despeses) abans de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

FORMA DE PAGAMENT

L’Institut Ramon Llull tramita el pagament del 100% de l’import atorgat un cop realitzada l’activitat subvencionada i amb la presentació prèvia dels justificants que estableix la base 12.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a