Notícies

INAEM: Ajudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva de l’INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense ia la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin els requisits establerts en aquesta resolució per a cada modalitat d’ajut. Els sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte
Així mateix, podran sol·licitar ajuda les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables

Les modalitats d’ajudes que es convoquen, incloses en els diferents programes d’actuació del INAEM en aquest àmbit són les següents:
A. Programa de suport al teatre i al circ en l’àmbit nacional:
A1.1.1 Suport a les gires teatrals pel territori nacional.
A1.1.2 Suport a les gires teatrals pel territori nacional de teatre per a la infància i la joventut.
A1.2. Suport a les residències artístiques teatrals i circenses en el territori nacional.
A1.3. Suport a les gires de coproduccions teatrals i circenses interautonòmiques.
A2. Suport a programacions anuals d’àmbit nacional en sales privades de teatre.
A3. Concertacions biennals.
A4. Suport a projectes estables de creació, exhibició, investigació i formació en sales de teatre.
B. Programa de suport al teatre en l’àmbit internacional:
B1. Suport a les gires teatrals per l’estranger.
B2. Suport a les produccions teatrals i circenses a l’estranger.
C. Programa específic de suport al circ en l’àmbit nacional i internacional:
C1. Suport a les gires circenses pel territori nacional.
C2. Suport a les gires circenses per l’estranger.
D. Programa de suport a festivals, fires, mostres, circuits, altres esdeveniments i a associacions, federacions d’àmbit estatal i projecció internacional:
D1. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments teatrals.
D2. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments circenses.
D3. Ajudes a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats teatrals i circenses.

Termini de realització

Els ajuts es concediran per a activitats desenvolupades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, en les modalitats que es relacionen en l’apartat quart de la present resolució i d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions públiques.

Dotació pressupostària

L’import total màxim imputable de la convocatòria serà de 8.035.528 euros.

Quantia

En cap cas l’ajuda concedida podrà superar el 65 per cent del cost total estimat del projecte. En aquest sentit, no s’admetran pressupostos de projectes la necessitat de finançament declarada superi aquest percentatge.
La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar les següents quantitats:
Modalitats / Quantia màxima individual (€)
– A1.1.1; A1.1.2 / 45.000
– A1.2 / 20.000
– A1.3 / 115.000
– A2, B2 / 30.000
– A3 / 250.000 (125.000 / any)
– A4 / 125.000
– B1, C2 / 40.000
– C1, D1, D2 / 65.000
– D3 / 80.000

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp).
Haurà de ser complimentat en castellà i en la seva totalitat. Les dades no aportats,total o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.
Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic del Ministerio de Cultura y Deporte.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a