Notícies

Es posen en marxa els ajuts Next Generation UE del Ministeri de Cultura i Departament de Cultura de la Generalitat

ACTUALITZACIÓ – 30/12/21

Ja s’han publicat les bases de les línies d’ajuts dels fons europeus Next Generation que convoca el Ministeri de Cultura i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE. (Bases específiques)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir al finançament d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

Beneficiaris

– Poden optar a la modalitat a) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals. 

– Poden optar a les modalitats b) i c) de la base 1.2: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.  

– Poden optar a la modalitat d) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Accions subvencionables

Es poden atorgar subvencions d’acord amb les modalitats següents: 

a) Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música. 

b) Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d’arts escèniques. 

c) Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.

d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d’assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.

Despeses subvencionables

Les que estiguin relacionades amb qualsevol dels àmbits següents: 

a) Modernització dels sistemes digitals d’àudio i de les comunicacions en xarxa. 
b) Modernització dels sistemes d’il·luminació digital. 
c) Modernització dels sistemes de vídeo digital. 
d) Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica. 
e) Modernització dels instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles.
f) Inversions en equipaments que promoguin la sostenibilitat ambiental mitjançant l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua.

Requisits

Requisits i condicions aplicables a totes les modalitats: 

a) Cal que siguin propietaris de l’equipament escènic on es faran les actuacions objecte de la sol·licitud o que tinguin l’ús de l’equipament per poder-hi fer les actuacions esmentades (arrendament, cessió o usdefruit). 

En cas que no sigui propietaris, el sol·licitant ha d’estar formalment autoritzat pel propietari fer les actuacions objecte de la subvenció si impliquen efectuar obres de reforma a l’immoble.

b) Han de garantir que l’equipament adquirit mitjançant la subvenció es destinarà a la finalitat prevista durant un període mínim de dos anys. 

c) Han de garantir que mantindran l’ús prioritari teatral o musical de l’immoble, si es subvencionen obres de reforma sobre l’immoble, durant un termini mínim de cinc anys. Si es tracta d’un arrendatari amb un contracte de vigència inferior al termini esmentat o supòsits anàlegs, cal que el propietari de l’immoble garanteixi l’ús esmentat per a la resta del període.

Quantia

L’import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000,00 euros. 

L’import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000,00 euros. S’han d’inadmetre les sol·licituds de subvenció d’un import inferior a 4.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 5.000,00 euros. Així mateix, s’han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 4.000,00 euros.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 8571 de 27.12.2021)

Convocatòria

La convocatòria estarà oberta de l’11 de gener de 2022 al 14 de febrer del 2022.

Consulta la convocatòria AQUÍ.

Ajudes públiques per a modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música i per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Establir les bases reguladores de la concessió d’ajudes públiques per al suport i modernització de les estructures de gestió artística de les arts escèniques i de la música i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

És objecte també de la present ordre convocar la concessió d’ajudes públiques a projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.

Beneficiaris

Les persones físiques i jurídiques, associacions no lucratives i les fundacions i entitats públiques o privades de l’àmbit de les arts escèniques i de la música.

Accions subvencionables

a) Digitalització i modernització de les estructures. 

− Generació de continguts en formats digitals. 
− Creació i/o desenvolupament de plataformes digitals. 
− Creació i/o desenvolupament d’eines digitals i integrals per a la gestió escènica i/o musical. 
− Modernització dels instruments digitals de comunicació. 
− Eines i equipaments per a la difusió en «streaming». 
− Digitalització de fons documentals artístics, administratius. 
− Adquisició d’equips informàtics i digitals per a la gestió de conformitat amb el que s’estableix en l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
− Projectes digitals de creació d’audiències, cerca de nous públics, acompanyament i mediació social i difusió entre altres. 
− Projectes de suport a la creació escènica i/o musical. 

b) Transició ecològica i cohesió territorial. 

− Mesures tendents a la reducció d’emissió de diòxid de carboni en les estructures de producció, gestió i creació de les arts escèniques i/o musicals. 
− Canvis de materials i fungibles que afavoreixin la reducció de la petjada ecològica.

Despeses subvencionables

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu estan incloses les següents inversions: 

a) Immobilitzacions intangibles: 

1r) Recerca. 
2n) Desenvolupament. 
3r) Propietat industrial. 
4t) Aplicacions informàtiques. 

Les despeses de recerca i desenvolupament podran incloure les nòmines del personal directament involucrat en l’execució dels projectes finançats. 

b) Immobilitzacions materials 

1r) Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa d’instal·lacions tècniques. 
2n) Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa de maquinària. 
3r) Utillatge. 
4t) Adquisició, transport, muntatge i posada en marxa d’equipament informàtic i digital.

Característiques

L’ajuda que se sol·liciti en aquesta convocatòria serà, com a màxim, del 80% del total del pressupost del projecte d’inversió.

Termini de realització

Les despeses derivades de les inversions hauran d’estar compresos entre el 27 d’abril de 2021 (data d’aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) i el 30 de setembre de 2022.  

L’emissió dels justificants de despesa tindrà com a data límit el 30 d’octubre de 2022 i la dels justificants de pagament tindrà com a data límit el 30 de novembre de 2022. Només seran subvencionables aquelles despeses que hagin estat efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

Dotació pressupostària

17.930.000,00 euros.

Quantia

Entre el 50% i el 100% de l’ajuda sol·licitada.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura i Esport, i en el cas de les persones físiques, podran triar si es comuniquen a través de mitjans electrònics o no de conformitat amb l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Termini de presentació

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

El termini serà del 29 de desembre de 2021 al 26 de gener de 2022.

Normativa

Bases reguladores i Convocatòria (BOE 308 de 24.12.2021)

Observacions

La justificació de les ajudes que es concedeixin es realitzarà davant el INAEM, en els dos mesos següents a la terminació del termini d’execució dels projectes  

L’emissió dels justificants de despesa tindrà com a data des del 27 d’abril de 2021 fins al 30 d’octubre de 2022 i el pagament tindrà com a data des del 27 d’abril de 2021 fins al 30 de novembre de 2022. Només seran subvencionables aquelles despeses que hagin estat efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

Comparteix-ho:

1 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a