Notícies

El Govern aprova un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19

S’obren dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

El Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural, que han d’aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país entri en fallida i pugui continuar treballant per construir una societat sòlida i cohesionada tant socialment com territorial.

Aquest primer paquet de mesures, amb un import total de 8,4 milions d’euros, conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada. 

El Govern va declarar el 22 de setembre que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Una declaració que forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius. Així, ara, davant de les noves restriccions que s’albiren, cal prendre mesures urgents per tal de garantir la pervivència de la pròpia cultura i els dels seus agents.

3,7 milions d’euros per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la Covid-19

El Govern crea una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i hi destina 3,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Treballadors autònoms, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades:
 1. Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals, o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.
 1. Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 1. Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 1. Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 1. Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
 1. Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.
 • Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals:
 1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagar una entrada.
 1. Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Requisits i condicions

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han d’acreditar de manera fefaent les activitats o espectacles culturals o els serveis per als quals havien estat contractades o als quals s’havien compromès. Les activitats que donen dret a la subvenció han d’haver estat cancel·lades per l’entitat o empresa organitzadora.

Aquestes subvencions son compatibles amb les línies de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l’Institut Català de les Empreses Culturals i amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi l’import de les pèrdues d’ingressos objecte dels ajuts.

Quantia

L’import màxim de la subvenció és del 40% de l’import del caixet de cada espectacle o actuació. Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l’import dels ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant d’acord amb el percentatge acordat amb l’entitat contractant. L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 14 euros per entrada.

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros, independentment del resultat de l’import de la subvenció d’acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert.

En el cas dels tècnics, el percentatge del 40% s’aplica sobre els honoraris pactats per a cada espectacle, concert o actuació.

Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat, d’acord amb la taula següent:

Import de la pèrdua d’ingrésSubvenció
Fins a 3.000 euros80% de la pèrdua d’ingrés
Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros70% de la pèrdua d’ingrés
Més de 10.000 euros7.000 euros o el 60% de la pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

Pèrdua d’ingressos subvencionable

Es considera pèrdua d’ingressos subvencionable l’import que es preveia ingressar per l’activitat cancel·lada, que consisteix en els supòsits següents:a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles.

b) Els honoraris acceptats per l’equipament d’arts visuals on s’havia de desenvolupar el projecte.

c) La facturació prevista per a les tasques contractades corresponent als mesos en què s’ha suspès el contracte.

d) Els honoraris acordats amb el titular del bé moble o de l’element arqueològic o artístics integrat en el patrimoni immoble per la seva restauració.

e) La facturació prevista per a les tasques contractades.

f) Els ingressos propis previstos, prenent com a referència la mateixa activitat de l’edició anterior.

El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha de resoldre la convocatòria en el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’import de la subvenció s’abona en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.

4,7 milions d’euros per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

El Govern crea una segona línia de subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris, i hi destina 4,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents:


En l’àmbit audiovisual

– Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d’una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

– Empreses distribuïdores independents. S’entén per distribuïdora audiovisual independent l’empresa distribuïdora que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions.

En l’àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre)

 • Empreses distribuïdores d’espectacles d’arts escèniques.
 • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

En l`àmbit de la música

 • Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.
 • Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S’entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim  25 concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions s’ha de complir:a) El període subvencionable es determina a la convocatòria corresponent.
b) No es pot haver tramitat cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) des del moment d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
c) La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600 euros.
d) Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020.

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o temporals per a la mateixa finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals o de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a diferent finalitat de l’Institut Català de les Empreses Culturals o procedents d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que la suma dels imports concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Despeses subvencionables

Únicament es consideren despeses subvencionables les següents:

-Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant.

-Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.

-Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).

En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l’establiment on es porta a terme l’activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.

-Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.

-Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels sol·licitants relatives al període subvencionable.

Totes les despeses que s’han exposat anteriorment són imputables en la part que no hagin estat subvencionades per l’Institut Català de les Empreses Culturals o per qualsevol altra entitat pública. No es pot superar el 100% de la despesa imputable en la suma d’aquesta subvenció i les altres rebudes.

Quantia

L’import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un mínim de 600 euros i els màxims següents, d’acord amb la disponibilitat pressupostària:

 • Sol·licituds d’empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales d’exhibició cinematogràfica, de sales de teatre o carpes estables de circ i de sales amb programació estable de música en viu:

– Sales amb un aforament inferior o igual a 400 persones. Fins a 10.000 euros.

– Sales amb un aforament de 401 a 1.000 persones. Fins a 22.000 euros.

– Sales amb un aforament de 1.001 a 2.000 persones. Fins a 25.000 euros.

– Sales amb un aforament superior de 2.000 persones. Fins a 28.000 euros

 • Per a la resta de supòsits: fins a 12.000 euros.

Aquest Decret llei amb mesures de caràcter cultural és vital per preservar la cultura davant de les noves restriccions en matèria de salut pública, protegir els drets culturals dels ciutadans i l’essencialitat de la cultura.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a