Notícies

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al bienni 2022-2023

Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de setembre del 2022, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al bienni 2022-2023.

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 24 de novembre del 2020, pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d’11.12.2020), bases que han estat modificades per l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener del 2021, publicat mitjançant la Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 22 de setembre del 2022, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals, publicat mitjançant la Resolució CLT/2931/2022, de 28 de setembre (DOGC núm. 8765, de 4.10.2022);

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener,

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:

—1 Obrir la convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al bienni 2022-2023 (CLT040).

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d’11.12.2020); modificades per l’acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió de 28 de gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021);

b) Les bases específiques que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 22 de setembre de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/2931/2022, de 28 de setembre (DOGC núm. 8765, de 4.10.2022);

c) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 800.000,00 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 400.000,00 euros que es financen amb càrrec al pressupost de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural corresponent a l’any 2022 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7600001, 7495D/7610001, 7495D/7640001, 7495D/7820001 i 7495D/7810001, i un import màxim de 400.000,00 euros que es financen amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2023 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7600001, 7495D/7610001, 7495D/7640001, 7495D/7820001 i 7495D/7810001.

La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’algunes de les partides pressupostàries, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses.

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 14 d’octubre al 2 de novembre del 2022.

El dia 2 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://eacat.cat).

Per poder sol·licitar aquesta línia d’ajuts, cal que la persona representant de l’ens públic sol·licitant signi el formulari de sol·licitud amb el certificat de la targeta del personal de les administracions públiques catalanes (T-CAT). Per poder signar amb aquesta targeta és necessari disposar d’un lector de targetes criptogràfiques homologat i del programari corresponent (https://www.aoc.cat/portal-suport/t-cat/idservei/tcat/).

b) En la resta dels casos, a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat seu.gencat.cat a l’apartat Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Les persones sol·licitants han de disposar d’un certificat digital emès per alguna de les entitats de certificació que el Consorci AOC hagi classificat com a vàlides per identificar ciutadania i empreses davant de les administracions públiques catalanes (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

D’acord amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, cal utilitzar obligatòriament el model específic de presentació de sol·licitud establert. L’incompliment d’aquesta obligació no és un requisit esmenable, pel que es tindrà per no presentat a tots els efectes del tràmit o procediment, d’acord amb el que preveu l’article 16.8 de la Llei 39/2015. Per tant, la data a partir de la qual s’ha d’entendre per presentada la sol·licitud o tràmit és la data d’entrada del formulari específic assenyalat.

6 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que elabora la proposta provisional de resolució i l’eleva al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 12, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’administrador o administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions es publiquen al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

A la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes des de la data de publicació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’Acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

—7 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a