Notícies

Convocatòria per a la concessió de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius per al bienni 2022-2023

ACORD  del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 22 de setembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius per al bienni 2022-2023.

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 24 de novembre de 2020, pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d’11.12.2020). Aquestes bases han estat modificades per l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 22 de setembre de 2022, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, publicat mitjançant la Resolució CLT/2917/2022, de 27 de setembre (DOGC núm. 8765, de 4.10.2022);

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

Vist l’informe preceptiu del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:

—1 Obrir la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius per al bienni 2022-2023 (CLT017).

Es convoquen vint-i-una beques de 6.000,00 euros cadascuna.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 24 de novembre de 2020, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d’11.12.2020); modificades per l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021);

b) Les bases específiques que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de 22 de setembre de 2022, publicat mitjançant la Resolució CLT/2917/2022, de 27 de setembre (DOGC núm. 8765, de 4.10.2022);

c) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 126.000,00 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 100.800,00 euros amb càrrec al pressupost de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural corresponent a l’any 2022 i amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001; i un import màxim de 25.200,00 euros per a l’any 2023, amb càrrec al pressupost de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a l’exercici 2023 i amb càrrec a la partida pressupostària 7495D/4800001.

La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 14 d’octubre al 2 de novembre de 2022.

El dia 2 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

—5 Les sol·licituds de beques i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat (seu.gencat.cat), a l’apartat Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), utilitzant el sistema de signatura electrònica d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer.

Les persones sol·licitants han de disposar d’algun dels mecanismes d’identificació i signatura electrònica que preveu l’Ordre VPD/93/2022, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Catàleg de sistemes d’identificació i signatura electrònica.

D’acord amb l’article 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal utilitzar obligatòriament el model específic de presentació de sol·licitud establert. L’incompliment d’aquesta obligació no és un requisit esmenable, pel que es tindrà per no presentat a tots els efectes del tràmit o procediment, d’acord amb el que preveu l’article 16.8 de la Llei 39/2015. Per tant, la data a partir de la qual s’ha d’entendre per presentada la sol·licitud o el tràmit és la data d’entrada del formulari específic assenyalat.

—6 L’òrgan instructor és l’administrador o l’administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que elabora la proposta de resolució, d’acord, si s’escau, amb l’informe de la comissió de valoració corresponent, en vista dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 12, i l’eleva al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Prèviament a la concessió de les beques, l’administrador o l’administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural resoldre sobre la concessió o la denegació de les beques, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les resolucions i els acords resolutoris de beques es publiquen al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o l’acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la data de publicació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7 Les persones membres de la Comissió de Valoració d’aquesta línia de subvenció són nomenades per resolució de la persona titular del Departament de Cultura que es publica a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

—8 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a