Notícies

Art for Change “la Caixa” – Programa d'ajuts a projectes artístics (Convocatòria)

Organisme atorgant

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Objecte

La convocatòria Art for Change ”la Caixa” té com a finalitat donar suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social. Alhora que afavorim aspectes de desenvolupament personal, també podem ajudar aquests col·lectius a involucrar-se en projectes de creació artística que contribueixin a regenerar i millorar la convivència en barris i comunitats.
En aquest sentit, a través d’un procés creatiu, oferim a aquests col·lectius:
• Participar en l’art i la cultura
• Fer sentir la seva veu en primera persona
• Tenir visibilitat a la societat
• Tenir igualtat de condicions i d’oportunitats
• Apoderar-se a través d’un procés artístic

Beneficiaris

Els equipaments, institucions o entitats culturals sol·licitants també han de complir els requisits següents:
• Estar constituïts legalment com a equipaments, institucions o entitats culturals sense ànim de lucre.
• Haver estat inscrits en el registre corresponent amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de presentar-se a la convocatòria (excepte els organismes de l’Administració pública).
• Estar domiciliats en el territori espanyol.
• Recollir, entre els objectius institucionals de l’entitat, la realització d’activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria. En aquest sentit, no es poden presentar a la convocatòria els equipaments, institucions o entitats culturals que tinguin com a objectiu institucional la realització d’activitats de caràcter social i/o assistencial.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.
Els artistes sol·licitants també han de complir els requisits següents:
• Tenir la residència en España.
• Estar donats d’alta a la Seguretat Social en el moment de desenvolupar el projecte.

Despeses subvencionables

La contribució econòmica de l’Obra Social ”la Caixa” està prevista per als conceptes següents:
• Honoraris de professionals*
• Formació adreçada a professionals i voluntariat
• Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries, com també de l’equip responsable del projecte (incloent-hi voluntariat)
• Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries
• Promoció del projecte (publicitat, difusió…)
• Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats
• Adequació o millora d’infraestructures
• Lloguer d’infraestructures
• Despeses generades per la gestió del projecte
*També s’hi poden incloure els honoraris de la persona sol·licitant en cas que sigui artista i participi en el projecte.

Requisits

En el moment de presentar-se a aquesta convocatòria, els equipaments, institucions, entitats culturals o artistes també han de tenir en compte el següent:
• Només poden presentar un projecte a aquesta convocatòria.
• No poden tenir vigent cap conveni de col·laboració amb ”la Caixa” vinculat a una convocatòria d’Art for Change ”la Caixa”.
• Si presenten projectes a través d’una sol·licitud individual mitjançant el DNI de l’artista i a través d’una sol·licitud d’un equipament, institució o entitat cultural de la qual formen part o col·laboren habitualment (o viceversa), es considera que es tracta del mateix equipament, institució, entitat cultural o artista i s’hi apliquen els requisits pertinents. En aquest sentit, per exemple, si l’equipament, institució, entitat cultural o artista ja tenen un conveni vigent de col·laboració, es desestima la nova sol·licitud (tant si es tracta del mateix projecte com si és un de diferent).
• Cada equipament, institució, entitat cultural o artista ha de justificar correctament els ajuts concedits per l’Obra Social ”la Caixa” en anys anteriors.

Termini de realització

El projecte es pot desenvolupar durant els anys 2019 i 2020. En qualsevol cas, si resulta seleccionat no s’hi podran imputar despeses anteriors a la data de la carta de resolució ni posteriors a la data d’acabament del conveni.

Quantia

 Un ajut no superior a 25.000 € bruts per dur a terme el projecte. L’aportació per a cada un dels projectes aprovats no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge ha d’equivaldre a una quantitat no superior a 25.000 € en concepte de sol·licitud.

Lloc de presentació

La presentació consta de dues fases successives: acreditació i presentació del projecte.
El procés d’acreditació d’equipaments, institucions, entitats culturals o artistes, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació es fa a través del portal de Convocatòries de l’Obra Social ”la Caixa”.
Es pot accedir al portal a través del web de l’Obra Social ”la Caixa”, a l’apartat “Convocatòries” (www.obrasociallacaixa.org), o a través de www.convocatoriaslacaixa.org

Termini de presentació

El termini de presentació de projectes és del 29 d’abril al 31 de maig de 2019.

Normativa

Convocatòria

Observacions

Més informació

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a