Ajuts tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Bases Generals)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Objecte
Aquestes bases generals són d’aplicació als procediments de concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que determinin les bases específiques.
Així mateix, en poden ser beneficiàries, si ho estableixen les respectives bases específiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.
Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini establert a la base 3.2 i en les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.
Requisits
Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els que determinin les bases específiques i els que determinen aquestes bases ( article 3).
Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya o en el que determinin les bases específiques i dins de l’any natural de concessió de l’ajut o el que estableixin les bases específiques.
Quantia
– L’import de l’ajut és, com a regla general, un percentatge o fracció de l’import de l’activitat o projecte.
– Les bases específiques poden establir, en línies d’ajuts que es justifiquen per la seva naturalesa, que la quantia de l’ajut sigui un import cert, una quantitat determinada o un import per mòduls.
– Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.
– Les bases específiques poden determinar la fórmula de càlcul i un límit de la quantia.
– La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 50% del cost de l’activitat.
– Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de l’ajut no excedeix del 20% no comporta la reducció de la quantia de l’ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’ha acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.
– Els criteris que s’han de tenir en compte preferentment per determinar la quantia dels ajuts són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda, si escau, pels criteris de valoració, i les disponibilitats pressupostàries, sense perjudici que les bases específiques puguin establir criteris addicionals.
Lloc de presentació
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per via telemàtica a la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) o a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/tramits), utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública.
En el cas que la persona sol·licitant sigui una entitat local o universitat pública domiciliada a Catalunya, la sol·licitud d’ajut i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació només es poden fer per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura s’hi pot accedir.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds s’ha d’establir en la convocatòria corresponent.
Normativa
Observacions
Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Busques un espectacle per programar?

ttp

Carrer Cavallers 31-33, Taller 2-5
25002 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a