Notícies

Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles (3a. Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir la tercera convocatòria per a la concessió d’ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tinguin com a objecte la promoció d’espectacles de música en viu, o la producció o la distribució d’espectacles. També poden presentar sol·licituds les companyies professionals de teatre, dansa o circ que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE) que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.

Requisits de les empreses sol·licitadores.

Per poder ser beneficiàries dels ajuts, les empreses sol·licitadores han de complir, a més dels que preveu la base general 3, els requisits següents:

a) Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S’entén que l’empresa no té solvència econòmica si el balanç de l’últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica de l’empresa, es pot considerar que té solvència econòmica.

En el cas d’empresaris persones físiques, s’entén que no tenen solvència econòmica si els rendiments de l’activitat econòmica a l’efecte de l’IRPF no són positius.

b) Tenir una antiguitat mínima en la seva activitat de dos anys o poder demostrar que els i les professionals directius de l’empresa o entitat tenen una antiguitat mínima en activitats similars del mateix temps.

c) Participar a risc en el projecte objecte de l’ajut.

Requisits

Els projectes presentats han de complir els requisits següents:

a) Establir el calendari de l’explotació del projecte tenint en compte que ha de produir-se dins del termini que especifiqui la convocatòria corresponent.

En el cas de convocatòries d’aquests ajuts que es concedeixin durant l’any 2022, l’òrgan concedent pot ampliar fins a sis mesos el termini màxim d’explotació del projecte que estableix la convocatòria corresponent si l’empresa beneficiària ho sol·licita, durant l’execució del projecte, de manera justificada per la impossibilitat de realitzar-lo en el termini establert com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o altres causes de força major.

b) El projecte ha de referir-se a l’explotació d’un sol espectacle.

c) Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d’ingressos. En queden exclosos aquells projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no es consideren derivats de la distribució, la comercialització o l’explotació del projecte.

En el cas de projectes de distribució i explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa i el circ, l’espectacle s’ha d’haver estrenat en el moment de presentar la sol·licitud i no es consideren estrena les actuacions fetes en locals d’assaig.

Termini de realització

El calendari de l’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2022 i el 30 de juny del 2023, tots dos inclosos.

Dotació pressupostària

486.000,00 euros

Quantia

La quantia de la subvenció (modalitat b de la base 1.2) es determina aplicant sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació percentual obtinguda en aplicació de la base 7 i el percentatge següent:

a) Per a projectes específicament dels àmbits del teatre, la dansa i el circ:

a.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 150.000 euros: 40%.

a.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 150.000 euros i fins a 325.000 euros: 35%.

a.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 325.000 euros i fins a 500.000 euros: 30%.

a.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros i fins a 750.000 euros: 25%.

a.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 750.000 euros i fins a 1.000.000 euros: 20%.

a.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 1.000.000 euros: 15%.

b) Per a projectes específicament de l’àmbit de la música en viu:

b.1) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 100.000 euros: 40%.

b.2) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 100.000 euros i fins a 200.000 euros: 35%.

b.3) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 200.000 euros i fins a 300.000 euros: 30%.

b.4) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 300.000 euros i fins a 400.000 euros: 25%.

b.5) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 400.000 euros i fins a 500.000 euros: 20%.

b.6) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000 euros: 15%.

– La quantia màxima a concedir per sol·licitud en concepte de subvenció (modalitat b de la base 1.2) és de 150.000,00 euros, i no pot ser superior al 50% de l’ajut total, entenent per ajut total la suma de l’import de subvenció (modalitat b de la base 1.2) i aportació reintegrable (modalitat a de la base 1.2), i si és necessari s’ha de reduir la subvenció i incrementar l’aportació reintegrable.

-. La quantia corresponent a l’aportació reintegrable (modalitat a de la base 1.2) es determina aplicant al pressupost bonificat un percentatge en funció de la puntuació obtinguda en consideració als criteris de valoració previstos a la base 7.3.

-. La quantia màxima que un projecte pot obtenir tant en concepte de subvenció com d’aportació reintegrable és el 75% del pressupost acceptat.

-. En qualsevol cas, l’import màxim pendent de retornar per part de l’empresa o entitat no pot superar la quantia de 500.000,00 euros, import que inclou també els ajuts atorgats anteriorment per l’ICEC que tenen la doble modalitat d’aportacions reintegrables i subvencions i pendents de liquidar, i del qual es descompta, si n’hi ha, l’import corresponent a les garanties establertes.

-. En cas que la quantia de la subvenció (modalitat b de la base 1.2) es vegi minorada com a conseqüència de la manca de dotació pressupostària de la convocatòria corresponent, aquesta disminució es compensa amb un increment pel mateix import de l’aportació reintegrable (modalitat a de la base 1.2), sempre que hi hagi dotació pressupostària suficient per a aquesta modalitat d’ajut a la convocatòria corresponent.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 13 de setembre del 2022, tots dos inclosos.

Normativa

3a. Convocatòria (DOGC núm. 8713 de 20.07.2022)Bases reguladores (DOGC núm. 8621 de 08.03.2022)

Observacions

Les persones beneficiàries han de presentar la documentació justificativa de les despeses i dels ingressos del projecte com a màxim quatre mesos després que acabi l’explotació.

En el cas de convocatòries d’aquests ajuts que es concedeixin durant l’any 2022, si l’òrgan concedent amplia el termini màxim d’explotació del projecte, el termini màxim de justificació és fins al 30 d’abril de 2024.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a