Notícies

Ajudes al teatre i al circ corresponents a l’any 2022

Ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva de l’INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense ia la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva de l’INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense ia la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin els requisits establerts en aquesta resolució per a cada modalitat d’ajut. Els sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte

Així mateix, podran sol·licitar ajuda les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables

Les modalitats d’ajudes que es convoquen, incloses en els diferents programes d’actuació del INAEM en aquest àmbit són les següents:

A. Programa d’ajudes a gires nacionals i internacionals:

A1. Ajudes a les gires teatrals pel territori nacional.

A2. Ajudes a les gires de teatre per a la infància i la joventut pel territori nacional.

A3. Ajudes a les gires de teatre i circ de carrer pel territori nacional.

A4. Ajudes a les gires circenses pel territori nacional.

A5. Ajudes a les gires teatrals per l’estranger.

A6. Ajudes a les gires circenses per l’estranger.

A7. Ajudes a les gires de coproduccions teatrals i circenses interautonòmiques.

A8. Ajudes a les produccions teatrals i circenses a l’estranger.

B. Programa d’ajudes a programacions, residències i projectes escènics en el territori nacional:

B1. Ajudes a programacions anuals d’àmbit nacional en sales privades de teatre en el territori nacional.

B2. Ajudes a programacions biennals d’àmbit nacional en sales privades de teatre en el territori nacional.

B3. Ajudes a les residències artístiques teatrals i circenses en el territori nacional.

B4. Ajudes a projectes teatrals estables de creació, exhibició, recerca i formació en el territori nacional.

C. Programa d’ajudes a festivals, fires, mostres i altres esdeveniments teatrals i circenses:

C1. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres i altres esdeveniments teatrals.

C2. Ajudes a la realització de festivals, fires, mostres i altres esdeveniments circenses.

D. Programa d’ajudes a entitats sense ànim de lucre per a la realització de circuits de teatre i circ:

D1. Ajudes a entitats sense ànim de lucre per a la realització de circuits de teatre i circ.

E. Programa d’ajudes a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats teatrals i circenses:

E1. Ajudes a les associacions, federacions i confederacions d’àmbit estatal i projecció internacional per a activitats teatrals i circenses.

F. Programa d’ajudes a les infraestructures de circ itinerant:

F1. Ajudes a les infraestructures de circ itinerant.

Termini de realització

Els ajuts es concediran per a activitats desenvolupades entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, en les modalitats que es relacionen en l’apartat quart de la present resolució i d’acord amb la normativa vigent en matèria de subvencions públiques.

Dotació pressupostària

L’import total màxim imputable de la convocatòria serà de 9.587.708,10 euros.

Quantia

En cap cas l’ajuda concedida podrà superar el 65 per cent del cost total estimat del projecte, amb l’excepció d’entitats sense ànim de lucre que sol·licitin ajuda per a la realització de circuits de teatre i circ (modalitat D1), cas en el qual la quantia màxima no podrà superar el 80 per cent.

La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar les següents quantitats:

– A1, A2 i A3: 70.000 euros
– A4: 100.000 euros
– A5 i A6: 70.000 euros
– A7: 200.000 euros
– A8: 55.000 euros
– B1: 55.000 euros
– B2: 140.000 euros
– B3: 40.000 euros
– B4: 210.000 euros
– C1 i C2: 110.000 euros
– D1: 200.000 euros
– E1: 140.000 euros
– F1: 35.000 euros

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/index.jsp).
Haurà de ser complimentat en castellà i en la seva totalitat. Les dades no aportats,total o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic del Ministerio de Cultura y Deporte.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa

ConvocatòriaExtracte de la Convocatòria (BOE 73 de 26.03.2022)Bases reguladores (BOE 275 de 13.11.2010)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a