Notícies

Ajudes al sector del teatre i del circ corresponents a l’any 2021

Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Ajudes al teatre i al circ en règim de concurrència competitiva del INAEM, en el marc de les competències d’aquest organisme i d’acord amb els objectius que té encomanats amb vista a la preservació del patrimoni cultural teatral i circense i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents Comunitats Autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris

Tal com estableix el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, en el seu article 3.2, podran sol·licitar aquestes ajudes, amb caràcter general i en els termes establerts en la resolució de convocatòria, les persones físiques, sempre que estiguin en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, així com les persones jurídiques, públiques o privades, que es dediquin a les arts escèniques i de la música, que compleixin els requisits establerts en aquesta resolució per a cada modalitat d’ajuda.

Els sol·licitants hauran de tenir establiment permanent en qualsevol dels Estats de la Unió Europea i altres Estats de l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte. Queden exclosos aquells sol·licitants que tinguin la seva residència fiscal en països i territoris considerats paradisos fiscals en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol.

Així mateix, podran sol·licitar ajuda les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables

Les modalitats d’ajuda que es convoquen, incloses en les diferents línies d’actuació del INAEM en aquest àmbit, són les enumerades a continuació:
A.1 Ajudes a gires nacionals i internacionals, gires de coproduccions interautonòmiques i produccions a l’estranger.

A.2 Concertacions biennals.

B.1 Ajudes a programacions escèniques en sales privades.

B.2 Ajudes a residències artístiques en espais escènics.

B.3 Ajudes a projectes integrals de creació, exhibició, recerca i formació en sales privades.

C.1 Ajudes a festivals, fires, mostres, circuits i altres esdeveniments de caràcter teatral i circense.

D.1 Ajudes a federacions, confederacions i associacions professionals d’arts escèniques (teatrals i circenses) d’àmbit estatal i projecció internacional.

Dotació pressupostària

El importe total máximo imputable de la convocatoria será de 8.035.528 euros.

Quantia

La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar el 75 per cent del cost total estimat de l’activitat. En el cas que el peticionari fos una entitat local, aquesta quantia màxima no podrà superar el 65 per cent del cost total. En tot cas la quantia màxima individual de les ajudes no sobrepassarà les següents quantitats:

Modalitats/Quantia màxima individual (€)

A1/100.000

A2/250.000

B1/50.000

B2/30.000

B3/125.000

C1/100.000

D1/100.000

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible en la pàgina web del Ministeri de Cultura i Esport https://sede.mcu.gob.es/sedeelectronica/index.jsp. Haurà de ser emplenat en castellà i íntegrament. Les dades no aportades, totalment o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.

Les sol·licituds es presentaran a través del registre electrònic del Ministeri de Cultura i Esport, acompanyada de la documentació

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado.

Normativa

ConvocatòriaExtracte de Convocatòria (BOE 106 de 04.05.2021)Bases reguladores (BOE 275 de 13.11.2010)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a