Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte

Es convoca amb caràcter anticipat la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per respondre a les despeses financeres derivades de l’obtenció de préstecs de l’Institut Català de Finances per avançar el cobrament dels ajuts atorgats per l’Institut Català de les Empreses Culturals.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per respondre a les despeses financeres meritades durant l’any 2012, derivades de la concessió de préstecs als beneficiaris d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, per avançar els ajuts, en les condicions establertes mitjançant el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Empreses Culturals i l’Institut Català de Finances per finançar bestretes d’ajuts i subvencions, de data 30 d’abril de 2012.

Beneficiaris
Únicament poden optar a les subvencions les persones que hagin obtingut un préstec en el marc del conveni indicat a la base 1.1.
Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits següents:

a) Haver signat durant l’any 2012 un contracte de préstec amb l’Institut Català de Finances en les condicions que estableix el conveni esmentat a la base 1.1.
b) Haver fet el pagament de les despeses subvencionables.
c) Únicament es pot presentar una sol·licitud per cada contracte de préstec al qual fa referència la base 1.1.

Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 124.000 euros.
Quantia
La quantia de la subvenció és del 100% dels interessos del préstec a què fa referència la base 1.1 que hagin estat meritats durant l’any 2012 i que estiguin pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions de la convocatòria anticipada que preveu l’apartat 2 i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds és del 2 al 25 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
Normativa