Noves subvencions

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals.

 

Subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

 

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

 

Despeses subvencionables

a) Les despeses de producció, inclosa l’estrena, de nous espectacles de dansa de sala i de carrer. Se n’exclouen les despeses de desenvolupament dels projectes de dansa, que són objecte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

b) Les despeses d’explotació dels nous espectacles de dansa esmentats a la lletra a) únicament respecte del nombre mínim de representacions que exigeix la base 3.d) i sempre que es facin a risc del beneficiari, és a dir, que siguin remunerades per l’espai escènic en funció de la recaptació de taquilla.

c) L’arrendament operatiu de material tècnic i de vehicles. En el cas de les despeses de producció esmentades a la lletra a), si l’arrendament de vehicles es fa mitjançant l’abonament de quotes mensuals, es considera despesa subvencionable un màxim de tres quotes per temporada. En el cas de les despeses d’explotació esmentades a la lletra b), només s’accepta la part proporcional corresponent a tres dies per cadascun dels llocs on es dugui a terme la representació.
No es consideren subvencionables la resta de despeses del contracte (despeses financeres, despeses de refinançament, despeses generals i d’assegurances…) ni l’arrendament financer o lísing.

d) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’un informe d’auditoria, d’acord amb el que preveu la base general 5.5.

e) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

f) Despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut segons el qual regula la base general 5.4.

Més informació 

 

Subvencions a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023, així com a l’explotació de les representacions que estableix la base 5.1.b).

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de circ.

 

Despeses subvencionables

a) Les despeses de producció, inclosa l’estrena, de nous espectacles de circ de sala i de carrer. Se n’exclouen les despeses de desenvolupament dels projectes de circ, que són objecte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.

b) Les despeses d’explotació dels nous espectacles de circ esmentats a la lletra a) únicament respecte del nombre mínim de representacions exigides a la base 3.d) i sempre que es facin a risc del beneficiari, és a dir, que siguin remunerades per l’espai escènic en funció de la recaptació de taquilla.

c) L’arrendament operatiu de material tècnic i de vehicles. En el cas de les despeses de producció esmentades a la lletra a), si l’arrendament de vehicles es fa mitjançant l’abonament de quotes mensuals, es considera despesa subvencionable un màxim de tres quotes per temporada. En el cas de les despeses d’explotació esmentades a la lletra b), únicament s’accepta la part proporcional corresponent a tres dies per cadascun dels llocs on es dugui a terme la representació.
No es consideren subvencionables la resta de despeses del contracte (despeses financeres, despeses de refinançament, despeses generals i d’assegurances…) ni l’arrendament financer o lísing.

d ) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditoria, d’acord amb el que preveu la base general 5.5.

e) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost del projecte. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.

f) Despeses indirectes o generals de l’activitat objecte de l’ajut segons el que regula la base general 5.4.

Més informació

 

 

Informació extreta de:

Noves convocatòries d'ajuts

Altres notícies relacionades:

Subvencions per consultories!

 

Subvencions per a la mobilitat