Organisme atorgant

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut de Cultura

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva durà terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que compleixin els següents requisits:

– Estar legalment constituïdes i actives.

– Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

– Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d’Administracions.

– No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes.

– No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei:

• Nomina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
• Lloguers: arrendament de bens immobles i bens mobles.
• Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
• Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
• Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocopies i altre material d’oficina.
• Assegurances.
• Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l’activitat.
• Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (nomes en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).
• Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
• Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiaria.
• Les despeses d’amortitzacions dels bens adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte.

No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents:
• Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels bens.
• Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
• Que el cost es refereixi al període subvencionable.
• Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria

Característiques

Els projectes han de tenir per objectiu el desenvolupament d’activitats de durada inferior a un mes, han de ser projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l’organitzador i que, mitjançant les diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, musica, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines) contribueixin a la millora de l’oferta cultural de la ciutat.

Durada

Els projectes no poden tenir una durada de més de 30 dies.

Termini de realització

Els projectes s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Dotació pressupostària

L’import de la convocatòria serà de 160.000 EUR.

Quantia

Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte, especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte, d’acord a l’art. 2.5. de la Normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 17 de desembre de 2010.

Lloc de presentació

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça: http://ajuntament.Barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

En cas de presentació presencial, s’hauran de presentar al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona) o a o a qualsevol punt de registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 dies hàbil a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

Normativa

Convocatòria (BOP Barcelona de 15.06.2018)