Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

L’objecte d’aquestes bases és promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

En concret, aquesta línia de subvencions vol promoure el suport a les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música, i als col·legis professionals, per a projectes d’activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors esmentats.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

Despeses subvencionables

Són subvencionables tant les despeses d’activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s’hi aplica la limitació del 10% prevista a la base general 6.5 i s’han d’acreditar a través dels justificants corresponents d’acord amb el compte justificatiu aplicable.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, d’acord amb la base general 6.10.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han d’acreditar com a mínim tres anys d’activitat continuada o tres anys d’experiència professional de l’equip tècnic en l’àmbit corresponent.
Als efectes d’aquestes bases s’entén per equip tècnic l’equip professional responsable del programa d’activitats i del seu desplegament.

b) L’activitat es pot dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya, en altres comunitats autònomes de l’Estat o a l’estranger.

Dotació pressupostària

545.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d’aquest portal es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

Termini de presentació

Del 8 al 23 de maig de 2018.

Normativa