Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

L’objecte d’aquestes bases és donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a aquesta línia de subvencions les empreses, entitats privades sense ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya.

Els sol·licitants que no siguin titulars de l’equipament han de tenir un conveni o contracte signat amb l’administració pública que en sigui titular.

Despeses subvencionables

Són subvencionables tant les despeses d’activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s’hi aplica la limitació del 10% prevista a la base general 6.5 i s’han d’acreditar a través dels justificants corresponents, d’acord amb el compte justificatiu aplicable.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els programes d’activitats que desenvolupin els centres de creació i producció han d’estar vinculats al foment de la recerca i l’experimentació, la formació, la creació, la producció, l’entrenament, la difusió i l’exhibició.

b) El programa d’activitats del centre de creació i producció ha d’incloure les sis línies de treball següents:

– Recerca i creació: promoure el treball dels creadors en projectes de recerca i creació a través de programes de suport a la creació, convocatòries d’ajuts, beques i residències artístiques, entre d’altres, posant a disposició dels creadors els recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball, fent-ne acompanyament, seguiment i valoració.
– Serveis a la producció: posar a disposició dels creadors mitjans tècnics, humans i/o econòmics perquè aquests puguin dur a terme els seus projectes de creació.
– Formació adreçada a professionals: organització d’activitats de formació per al desenvolupament, la professionalització i el perfeccionament per a professionals i organització d’activitats de dinamització dels sectors professionals, en format tallers, cursos, seminaris, etc.
En el cas dels centres de creació i producció del sector del circ, s’hi poden acollir també aquells centres que imparteixin formació professionalitzadora en trams formatius postobligatoris. Als efectes d’aquestes bases s’entén per trams formatius postobligatoris tots aquells estudis fets a partir de l’educació secundària obligatòria.
– Difusió i exhibició: difusió i exhibició dels processos de treball i de creació, en format de mostres obertes, treball en procés, etc., donant la possibilitat al creador de contrastar amb els espectadors, programadors o professionals el treball de creació i/o investigació que està duent a terme.
– Projectes d’internacionalització: treball en xarxa amb altres centres de creació i diferents tipus d’entitats, afavorint i possibilitant la mobilitat dels creadors i artistes i l’intercanvi entre professionals a nivell internacional.
– Activitats en el territori: organització d’activitats comunitàries per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística dels centres, potenciant les relacions amb la comunitat i sectors específics de la ciutadania, i el teixit social més proper.

c) Els sol·licitants han d’acreditar, com a mínim, tres anys d’activitat continuada del centre de creació i producció o tres anys d’experiència de l’equip tècnic en les activitats i línies de treball descrites en els apartats a) i b) d’aquesta base.

Dotació pressupostària

1.180.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d’aquest portal es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

Termini de presentació

Del 8 al 23 de maig de 2018.

Normativa