Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:

a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Accions subvencionables

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.

b) Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

a) Les despeses de personal directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció, en les tres modalitats de la base 1.2.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció):
– Les despeses de producció, inclosa l’estrena.

En el cas de coproduccions, se subvenciona només la part coproduïda pel sol·licitant.

c) En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.2 (exhibició):

– Els caixets dels espectacles.
– Les fitxes tècniques.
– Les despeses de desplaçament dels artistes que se subjecten als límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
– Els costos de difusió dels espectacles.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries, les entitats sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Les activitats de les modalitats a) i b) de la base 1.2 han de constar en la base de dades del Projecte d’indicadors culturals per a l’entorn municipal (PICEM) que gestiona el Departament de Cultura i s’han de mantenir les dades actualitzades durant tot el procediment, d’acord amb el protocol de col·laboració que s’hagi subscrit.

b) Tots els equipaments públics on es duguin a terme les activitats han de formar part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

c) Per a les modalitats b) i c) de la base 1.2, el festival, circuit o xarxa de difusió ha de tenir un mínim de quatre anys de trajectòria continuada.

Dotació pressupostària

1.300.000,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d’aquest portal es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

Termini de presentació

Del 29 de maig al 13 de juny de 2018.

Normativa