Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2018.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases.

No poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
a) Els organismes públics.
b) Les entitats organitzadores de les actuacions objecte d’aquestes subvencions.
c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l’Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros. L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.

Característiques

Es poden presentar fins a un màxim de 5 sol·licituds per artista i per convocatòria. L’import de la sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros.

Dotació pressupostària

Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros per convocatòria i per artista.

Lloc de presentació

S’ha de presentar una sol·licitud per cada actuació (tant si es tracta d’una representació aïllada, com de vàries representacions correlatives o en el marc d’una temporada) o per cada gira que es dugui a terme.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona). En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

b) Pel cas de sol·licitants estrangers:

– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l’Institut Ramon Llull la sol.licitud i la documentació que s’hi adjunta s’ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 27 de febrer de 2018, ambdós inclosos.

Normativa