Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.

L’objecte és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (l’autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Beneficiaris
Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.
Despeses subvencionables
Són únicament subvencionables les despeses següents:
a) Despeses de producció de material promocional de qualsevol format i despeses de contractació de publicitat fora de l’Estat espanyol. El material ha d’estar com a mínim en una llengua diferent del català i del castellà.
b) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s’ha de detallar l’objectiu del viatge de prospecció, l’agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior.
c) Despeses de viatges per a l’assistència a fires internacionals. S’han de documentar amb l’acreditació de l’entrada a la fira.
En el cas dels punts b i c, només se subvencionen:
– Les despeses de transport (en cap cas no s’accepten els bitllets de classes preferents) per a un màxim de dues persones. En el cas de desplaçament en cotxe es compta el quilometratge a 0,30 euros i s’hi afegeixen els peatges. El combustible està inclòs en el preu del quilometratge. També s’hi pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas, només s’accepta la despesa de la factura del lloguer (no s’accepten despeses de peatges ni de combustible).
– Les despeses d’allotjament (l’import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per a un màxim de 2 persones.
d) Despeses del cost del lloguer d’estands i les acreditacions a fires internacionals.
e) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:
e.1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament tasques d’internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable.
e.2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de forma parcial tasques d’internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
e.3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin per si mateixos tasques d’internacionalització es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost subvencionable. En aquest cas s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
f) Despesa de contractació d’empreses de serveis per desenvolupar les tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 50% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses.
g) Despeses d’accions de promoció comercial. En aquest cas se subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material tècnic), les despeses de transport i allotjament, d’acord amb el que estableixen les lletres b i c, però ampliables fins a un màxim de vuit persones.
h) Despeses indirectes i generals tal com estableix la base general 5.4.
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:

a) Tenir un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció.

b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.

c) Les accions que corresponen al projecte d’internacionalització s’han de portar a terme fora de Catalunya.

Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 200.000,00 euros.
Quantia
La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

L’import mínim a sol·licitar és de 500,00 euros. No s’admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.

Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació
El període per presentar sol·licituds és del 14 de març al 6 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
Normativa

No Comments Yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


Catàleg d'espectacles per a escolars
Subscriu-te al nostre butlletí

FACEBOOK