Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la planificació i execució d’activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:

a. Equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2), d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

b. Altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, així com les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i condicions de la base 3.

Accions subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música, els projectes, els plans i les accions relatius a:

a. La dinamització comunitària: abasta les accions planificades i executades en el marc d’un projecte específic, per apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu, sens perjudici de l’apartat c) de la base 1.3.
Els programes educatius comprenen aquelles activitats en què es fomenta la participació a través de les arts escèniques i la música.
Els programes i les activitats comunitàries amb valor social comprenen activitats i programes d’arts escèniques i música on es potencien les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania.

b. La comunicació i desenvolupament de públics:
abasta les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic, per tal de difondre l’activitat artística municipal amb l’objectiu de captar i fidelitzar públic qualitativament i quantitativa.

c. La cooperació territorial: abasta les accions planificades i executades en el marc d’un projecte específic, per tal de prestar assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

d. L’accessibilitat:
abasta les accions projectades i executades en el marc d’un pla específic, per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos de comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Despeses subvencionables

Pel que fa a activitats de dinamització comunitària, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 1.1: elaboració d’un projecte municipal de dinamització comunitària.
b) Concepte 1.2: execució de les accions del projecte municipal de dinamització comunitària de l’apartat anterior.

Pel que fa a activitats de comunicació i desenvolupament de públics, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 2.1: elaboració d’un pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics.
b) Concepte 2.2: execució de les accions del pla municipal de comunicació i de desenvolupament de públics de l’apartat anterior.

Pel que fa a activitats de cooperació territorial, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 3.1: elaboració d’un pla de cooperació territorial.
b) Concepte 3.2: execució de les accions previstes en el pla de cooperació territorial de l’apartat anterior.

Pel que fa a activitats d’accessibilitat, els conceptes subvencionables són els següents:

a) Concepte 4.1: elaboració d’un pla d’accessibilitat.
b) Concepte 4.2: execució de les accions previstes en el pla d’accessibilitat de l’apartat anterior, llevat de les que derivin en despeses del capítol VI (inversions reals) de la classificació econòmica.

Requisits

– Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats han d’estar integrades al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d’equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) o d’altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

– Les entitats sol·licitants han d’haver disposat de programació professional estable en arts escèniques i música amb entrada de pagament en els dos exercicis immediatament anteriors al de l’any de concessió de la subvenció.

– Les entitats sol·licitants han d’haver programat un mínim de 8 activitats de la programació estable d’arts escèniques i música durant l’any de concessió de la subvenció.

– Les entitats poden sol·licitar la subvenció per als quatre tipus d’activitats complementàries que consten a la base 1.2 o només per a un, dos o tres tipus.

– Les activitats complementàries es poden gestionar, en totes les seves fases, de manera directa o indirecta. La gestió indirecta s’ha de fer d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic. Es pot concertar amb terceres persones l’execució de totes les activitats objecte de la subvenció fins al 100 % del seu import.

– Les subvencions que regulen aquestes bases són compatibles amb la línia de subvencions Programa.cat.

Dotació pressupostària

150.000,00 euros.

Quantia

– Les regles per determinar-ne la quantia són les següents:

a) L’import de la subvenció es determina a partir de l’aplicació d’un percentatge sobre el cost total del concepte subvencionable corresponent, d’acord amb el quadre  de la base 4.1.

b) Els percentatges que estableix el quadre de l’apartat anterior es poden reduir en funció del nombre de sol·licituds admeses a tràmit, la disponibilitat pressupostària o les restriccions derivades del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

– L’import de la subvenció és com a màxim de 15.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d’aquest portal es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

Termini de presentació

Del 29 de maig al 13 de juny de 2018.

Normativa